Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025):

Phát huy dân chủ, khai thác lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển bền vững

29/07/2020 - 06:00

 - Hôm nay (29-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành (An Giang) lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Dịp này, phóng viên Báo An Giang đã trao đổi với Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh về những thành tựu, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Phóng viên (P.V): xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ huyện Châu Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Đ/c Đinh Thị Việt Huỳnh: với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI đề ra, đưa kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giá trị sản xuất (GO) giá so sánh 2010 cả nhiệm kỳ đạt trên 48.055 tỷ đồng (105,15% so nghị quyết). Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng quan trọng đối với nền kinh tế của huyện. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm được triển khai tích cực. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác (theo giá hiện hành) đạt 205 triệu đồng/năm. Hoạt động thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngày càng khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện ngày càng chặt chẽ, sâu rộng, phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, phát huy tiềm lực, nội lực của nhân dân trong xây dựng NTM. Đến nay, có 5/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 14/19 tiêu chí/xã; 41/49 chỉ tiêu/xã và không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Huyện còn quan tâm đầu tư, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và bảo vệ tài nguyên môi trường; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Bên cạnh đó, các chính sách về an sinh xã hội được triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác giảm nghèo được thực hiện tốt. Trong đó, huyện đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, từ đó đã có nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo; số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1.230 hộ, chiếm 2,96%, đạt 168,92% so nghị quyết.

Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện thường xuyên tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” định kỳ tại các xã, thị trấn. Công tác tôn giáo - dân tộc luôn được cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện tốt, qua đó từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị…

Đảng bộ huyện Châu Thành không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với sinh hoạt của từng tổ chức Đảng. Các Chi, Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

P.V: những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ mang dấu ấn đột phá từ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là gì, thưa đồng chí?

Đ/c Đinh Thị Việt Huỳnh: đạt được những kết quả trên là nhờ kế thừa thành tựu, thành quả của các nhiệm kỳ trước, với sự đóng góp, cống hiến của nhiều thế hệ đảng viên, lãnh đạo qua các thời kỳ và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, còn nhờ vào sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và hỗ trợ của các ban, ngành.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, đồng lòng, khơi dậy tiềm lực trong nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, huy động được nhiều nguồn lực cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện luôn coi trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong xã hội. Đồng thời chủ động, linh hoạt trong vận dụng, triển khai những chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, nhằm kịp thời đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ủy Châu Thành thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các Chi, Đảng bộ. Đặc biệt, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Ngoài ra, chú trọng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm đẩy mạnh thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua đó, tạo sự đoàn kết thống nhất trong lãnh, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

P.V: trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Châu Thành đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì để tiếp tục xây dựng và phát triển địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Đ/c Đinh Thị Việt Huỳnh: nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Châu Thành xác định mục tiêu tổng quát là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền. Đồng thời, phát huy dân chủ kỷ cương, khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” và có nền kinh tế phát triển bền vững.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Châu Thành xác định 3 khâu đột phá. Cụ thể, phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động và thị trường lao động chất lượng cao trong hội nhập quốc tế.

Huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã còn lại, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn “Huyện NTM”. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, tập trung thực hiện hiệu quả công tác khuyến nông, khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh, nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững…

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoàn thiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên…

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, với tinh thần sáng tạo, đổi mới, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, tôi tin chắc rằng, Đảng bô huyện Châu Thành sẽ tiếp tục gặt hái được những thắng lợi trong nhiệm kỳ mới và nhất là xây dựng thành công huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM…

P.V: xin cám ơn đồng chí!

TRUNG HIẾU (thực hiện)