Phát triển đảng viên là sinh viên: Nguồn lực tốt nhưng cần thận trọng - Kỳ I: công tác phát triển đảng đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng

27/09/2022 - 15:36

 - Đảng viên giữ vai trò cốt lõi trong xây dựng tổ chức Đảng. Để tổ chức Đảng trọng sạch, vững mạnh cần có đội ngũ đảng viên mạnh về chất lượng, đông về số lượng và một trong những nguồn lực tốt phát triển Đảng chính là lực lượng sinh viên. Đây là đội ngũ tri thức trẻ tương lai, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẽ đóng góp nhiều cho việc phát triển của xã hội và tổ chức Đảng...

A A

Phát triển đảng viên là công tác quan trọng của Đảng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó, Đảng ta phải làm tốt công tác phát triển Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ: “Đảng ta luôn luôn phát triển, phải có đảng viên cũ, cũng phải có đảng viên mới. Có như vậy, Đảng mới càng ngày càng mạnh, mới làm trọn nhiệm vụ to lớn và vẻ vang của mình”[1]. Sinh viên là một trong những nguồn lực để bổ sung cho đảng ta thêm vững mạnh, là đội ngũ kế thừa cần được cấp ủy các cấp quan tâm trong thời gian tới.

Nguồn lực quan trọng của Đảng

Thực hiện theo tư tưởng chỉ đạo của Bác công tác phát triển Đảng trong những năm qua được thực hiện khá tốt, số lượng đảng viên phát triển hàng năm khá cao (hiện nay, số lượng đảng viên trong toàn quốc trên 5 triệu đảng viên, chiếm 5,4% dân số cả nước). Đặc biệt, công tác phát triển đảng đối với lực lượng thanh niên, nhất là sinh viên được quan tâm và chú trọng hơn, bởi lẽ “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên” – lời dạy của Bác trong thư “Gửi các bạn thanh niên” năm 1947. Bởi, sinh viên là lực lượng thanh niên ưu tú được trang bị những kiến thức, kỹ năng, được đào tạo, bồi dưỡng bài bản, là lực lượng kế cận, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa nên cần phải quan tâm, chú trọng phát triển Đảng đối với lực lượng sinh viên.

Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Sinh viên Việt Nam tháng 11/1998 đã nhấn mạnh: “Sinh viên là bộ phận trí tuệ và ưu tú trong các thế hệ thanh niên, là nơi kết tinh nhiều tài năng sáng tạo, là nguồn lao động có học vấn cao, có chuyên môn sâu và đại bộ phận sinh viên sẽ trở thành người trí thức của đất nước. Đảng, nhà nước và nhân dân vô cùng tin vậy lớp sinh viên ngày nay là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ vô cùng quý giá của dân tộc ta”[2].


Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vương lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội… Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”[3].

Đồng thời, đại hội cũng xác định phướng hướng trong thời gian tới: “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng…; phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”[4].

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Quan điểm của Đảng bộ tỉnh An Giang tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) nêu rõ: “Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, ngoại ngữ, tin học, giáo dục hướng nghiệp… Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh…”, “Phát huy tốt vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học An Giang; nâng chất Trường Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế”, “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”[5].

Do đó, công tác phát triển đảng viên là sinh viên có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và Đảng bộ tỉnh An Giang nói riêng. Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp và nhất là cấp ủy các trường đại học, cao đẳng đã quan tâm, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng sinh viên.

Kết quả tích cực

Công tác phát triển Đảng là công tác luôn được Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc trong thời gian qua, đặc biệt cấp ủy cấp cơ sở đã làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, tạo thêm nguồn lực mới cho đảng.

Đảng bộ tỉnh An Giang có 16 Đảng bộ trực thuộc (gồm: 11 Đảng bộ huyện, thị, thành ủy; 3 Đảng bộ ngành, 1 Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 1 Đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở là Đảng bộ Trường Đại học An Giang) với tổng số 65.924 đảng viên.

 Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng các cấp, công tác phát triển Đảng trong sinh viên, học sinh được chú trọng, quan tâm đúng mức. Việc kết nạp được xem xét kỹ lưỡng, thực hiện thủ tục kết nạp Đảng đúng theo quy định.

Sau 10 năm phát triển đảng viên mới, từ 44.491 đảng viên (năm 2010) đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 65.924 đảng viên (tăng 21.433 đảng viên), góp phần tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn ngày càng tăng, số đảng viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên cao, số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn. Hàng năm, kết nạp trên 100 đảng viên là học sinh, sinh viên tạo thêm nguồn lực đảng viên trẻ cho Đảng bộ tỉnh, đặc biệt có những năm tỉnh kết nạp hơn 200 đảng viên là sinh viên, học sinh (năm 2015).

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới tại Trường Đại học An Giang

Trong năm 2013, để nâng chất lượng đảng viên được kết nạp nhất là đối với học sinh, sinh viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn 983-CV/BTCTU đặt thêm một số tiêu chí để tăng cường nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở các trường phổ thông, cao đẳng và đại học: Về học lực là học sinh, sinh viên loại giỏi; về hạnh kiểm, hàng năm được xếp loại tốt; phải là cán bộ Đoàn giỏi, đoàn viên xuất sắc, nhân tố nổi trội, tiên phong trong các phong trào của nhà trường, của tổ chức Đoàn thanh niên.

Trong Đảng bộ tỉnh An Giang có 3 Đảng bộ trường đại học, cao đẳng, gồm: 1 Đảng bộ cơ sở Trường Đại học An Giang, được giao quyền cấp trên cơ sở; 2 Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Nghề, với tổng số 707đảng viên. Trước năm 2020, các Đảng bộ đều trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tuy nhiên từ năm 2020, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đối với Đảng bộ Trường Đại học An Giang, Tỉnh ủy An Giang căn cứ theo Điều lệ Đảng và xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương nâng Đảng bộ Trường Đại học An Giang thành tổ chức Đảng được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy An Giang theo Quyết định 1225-QĐ/TU, ngày 16/4/2020.

Việc trở thành Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nâng cao vị thế của Đảng bộ Trường Đại học An Giang, Đảng ủy trường đã nhận được sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp và kịp thời từ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời được sự hỗ trợ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã giúp cho công tác quản lý, vận hành của Đảng bộ trường được thuận lợi và kịp thời, công tác phát triển đảng viên được chủ động, linh hoạt và nhanh chóng hơn.

Đối với Đảng bộ Trường Đại học An Giang, từ năm 2018-2022, đã phát triển hơn 120 đảng viên là sinh viên (từ nguồn tại chỗ và từ các trường phổ thông chuyển về). Tuy nhiên, theo báo cáo số liệu thống kê của Đoàn Trường Đại học An Giang cho thấy số lượng đoàn viên từ năm 2018-2020 chiếm tỷ trên 70% số sinh viên đang theo học tại trường (bình quân trên 11.000 sinh viên), trong đó số sinh viên là đoàn viên ưu tú đủ điều kiện cho Đảng xem xét kết nạp hàng năm 1-2% (trên 100 đoàn viên) trong tổng số đoàn viên của trường, số đoàn viên được kết nạp bình quân hàng năm khoảng 10 đảng viên, con số này là rất nhỏ so với tổng số đoàn viên của trường. Do đó, nguồn phát triển Đảng đối với sinh viên là đoàn viên đang theo học tại trường đủ điều kiện kết nạp rất nhiều, nếu được quan tâm đúng mức thì đây sẽ là nguồn phát triển tốt cho Đảng bộ tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang Đặng Thế Lực nhận định: “Công tác phát triển Đảng trong sinh viên hiện nay là thách thức với nhiều trường đại học, đặc biệt là Đảng bộ Trường Đại học An Giang. Tuy nhiên, đây là công tác rất cần thiết, cần phải được quan tâm, chỉ đạo sâu sát và cần cập nhật theo xu hướng của thời kỳ đổi mới. Trong thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã làm tốt vai trò định hướng, lãnh đạo công tác này đúng theo tiêu chuẩn, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Chỉ tiêu về số lượng đảng viên là sinh viên được kết nạp Đảng đạt so với nghị quyết của Đoàn trường và Đảng bộ trường. Phần lớn sinh viên đều nhận thức đúng đắn về vai trò của Đảng, nhiều sinh viên nỗ lực, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nguồn phát triển Đảng là sinh viên luôn đảm bảo về chất lượng, bao gồm tiêu chí và nhận thức của sinh viên”.

Là đoàn viên năng động, nhiệt tình trong hoạt động tình nguyện, nỗ lực trong học tập, sinh viên Lê Huỳnh Đức, lớp DH19TR, được kết nạp vào Đảng năm 2021 bày tỏ: “Việc thực hiện thủ tục và xem xét kết nạp Đảng của em cũng có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra, em được học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và làm thủ tục trong năm 2019, nhưng do tình hình dịch bệnh phải đến năm 2021 em mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Em rất vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong thời gian qua, em luôn phấn đấu trong học tập, trong các phong trào hoạt động đoàn thể, bởi bản thân rất mong muốn được kết nạp vào Đảng.

Sau khi được kết nạp vào Đảng, em được tham gia nhiều hội nghị học tập chuyên đề, nghị quyết, từ đó nhận thức, tư tưởng sâu sắc hơn, trưởng thành, vững vàng hơn, thông qua các cuộc họp được đóng góp ý kiến cá nhân để xây dựng cho chi bộ, nhà trường ngày càng tốt hơn. Bản thân cũng đã động viên, giới thiệu các bạn đoàn viên ưu tú trong lớp và trong trường học về Đảng, tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng”.

Hội nghị học tập và nghiên cứu Nghị quyết của Đảng do Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề tổ chức

Đối với Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề An Giang với 155 đảng viên, trong thời gian qua Đảng ủy trường cũng tích cực trong công tác phát triển đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy Trường kết nạp được 64 đảng viên mới, trong đó có 10 đảng viên là sinh viên. Số lượng đảng viên là sinh viên được kết nạp ít là do thời gian học các lớp nghề thường ngắn hạn, sau 1 năm học tập thì mới có thể thực hiện thủ tục xem xét kết nạp Đảng, trong quá trình xem xét và làm thủ tục thì các sinh viên này đã đến hạn tốt nghiệp, điều này làm ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên là sinh viên của trường. Tương tự, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế cũng có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên nhưng do bị yếu tố thời gian học tập, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ trường cũng chỉ phát triển được 8 đảng viên là sinh viên.

Lễ kết nạp Đảng viên tại một chi bộ của Đảng bộ Trường Đại học An Giang

Trưởng phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên (Ban Tổ Chức Tỉnh ủy An Giang) Lương Sơn Thịnh cho biết: “Công tác phát triển Đảng là sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đây là khâu đầu tiên trong quá trình duy trì nguồn nhân lực cho Đảng ta, đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này. Thời gian qua, các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang đã nỗ lực làm tốt công tác phát triển đảng là sinh viên, học sinh (cụ thể trong 10 năm qua đã phát triển Đảng cho trên 1.000 học sinh, sinh viên). Tuy nhiên, do áp lực về chỉ tiêu phát triển Đảng, quá trình bồi dưỡng, rèn luyện của đối tượng Đảng chưa đảm bảo đã dẫn đến vấn đề chất lượng đảng viên còn hạn chế, nhất là về lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức vào Đảng của đảng viên là học sinh, sinh viên chưa rõ ràng, hệ lụy là số lượng đảng viên là học sinh, sinh viên phát triển quá nhiều, nhưng xóa tên, xin ra khỏi Đảng cũng không ít”.

Ngoài những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua đối với công tác phát triển đảng viên là sinh viên trong toàn tỉnh, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải được tháo gỡ trong thời gian tới để nâng cao chất lượng  công tác phát triển đảng viên là sinh viên.

THANH PHÁT

Kỳ II: Khó khăn, thách thức, giải pháp trong quản lý đảng viên là sinh viên

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới