Sở Nội vụ: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

03/06/2020 - 04:49

 - 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nội vụ An Giang đã tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL), góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến GDPL trong tỉnh.

A A

Trong đó, đơn vị đã tập trung phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực của ngành nội vụ, nhất là các văn bản mới được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành năm 2019 và 2020.

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động của thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, GDPL tỉnh và trách nhiệm phổ biến, GDPL trong lĩnh vực nội vụ. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 gắn với thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, GDPL và nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan…

Thời gian tới, Sở Nội vụ tăng cường công tác phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm giúp công chức, viên chức và người lao động dễ dàng tiếp cận các văn bản mới. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật khi có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền…

T.T