Sự chống phá điên cuồng!

01/03/2021 - 05:26

 - Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, thế nhưng các thế lực thù địch vẫn điên cuồng chống phá. Gần đây, chúng đã tung ra bài viết xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức “tàn nhẫn nhất trong lịch sử loài người”. Đây tiếp tục là sự vu cáo trắng trợn!

A A

Ngay từ khi Đảng ta mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi Nguyễn Ái Quốc đã ra “Lời kêu gọi” chỉ rõ mục đích của Đảng bao gồm 10 điểm, trước hết là đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến; làm cho nước An Nam được độc lập. Từ đó, đem lại mọi quyền tự do cho nhân dân; thực hành giáo dục toàn dân, thực hiện nam nữ bình quyền…

Lời kêu gọi nhanh chóng được toàn dân hưởng ứng: năm 1945 Cách mạng Tháng Tám đã thành công, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội…

Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thực tiễn hơn 90 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong quan hệ quốc tế, quan hệ của Đảng ta với các đảng cầm quyền, các đảng có vai trò quan trọng, có sự phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng chính trị và chiến lược quan trọng cho quan hệ song phương và đa phương. Trong nhiều trường hợp, đối ngoại đảng đóng vai trò cân bằng quan trọng, bảo đảm sự hài hòa, phù hợp trong quan hệ đối ngoại.

Quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính khác đã góp phần thiết lập, củng cố các khuôn khổ quan hệ ổn định, bền vững với các nước và đối tác quan trọng; góp phần gia tăng tin cậy chính trị, thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường trên chính trường các nước giúp tạo thế chủ động ứng phó với sự thay đổi vị thế cầm quyền ở các nước.

Thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm gần đây rút ra một số bài học kinh nghiệm, trước nhất là phải chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đề cao quan điểm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XIII xác định mục tiêu phát triển trong 5 năm tới là: nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Luôn khắc sâu và thực hiện tốt chỉ dạy của Bác Hồ: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là đạo đức, là văn minh!

S.T