Sự quy chụp vô cùng thâm độc!

29/03/2021 - 02:30

Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội đã phát tán bài viết nhiều về cái lý sự “ăn cháo đá bát” của Mạc Văn Trang, một kẻ thoái hóa biến chất, chuyên “bới móc” để chống đối Đảng, nhà nước. Hắn đã vu cáo, quy chụp rằng, cán bộ của Đảng khi có quyền, họ đã đánh tráo vai trò, vị thế, từ “đầy tớ” thành “ông chủ” để tác oai tác quái… Và, cán bộ, đảng viên chiếm quyền của dân, rồi lấy quyền đó thành ông chủ để ban ơn và kể công với dân.

A A

Đây là sự quy chụp, suy diễn chủ quan rất thâm độc! Thực tế từ khi ra đời, Đảng ta đã xây dựng nên một đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Bác Hồ từng chỉ ra: “Đảng ta là một đảng cách mạng, một đảng vì dân, vì nước. Song, Đảng có rất đông đảng viên. Phần đông cố nhiên đã hiểu biết vì dân, vì nước mà vào Đảng. Nhưng cũng có phần vì lẽ khác mà theo vào Đảng…”. Chính đây là một trong những nguyên nhân sinh ra sự suy thoái, biến chất.

Đặc biệt là khi Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân… thì càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Vì vậy, những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn gắn với đổi mới và chỉnh đốn. Đổi mới nhằm từ bỏ những gì lạc hậu, lỗi thời, kìm hãm, tạo ra những nét mới, tiến bộ, đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển. Chỉnh đốn là loại bỏ sự thoái hóa, biến chất, hư hỏng… Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ vừa qua: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật hơn 229 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 27 đồng chí là Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị).

Cùng với chăm lo xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân luôn được đề cao. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 5,9%/năm. Năm 2020, quy mô nền kinh tế nước ta ước đạt 271,2 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.779. USD/người/năm. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã công bố Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2020. Theo đó, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đã tăng vượt bậc, với thứ hạng 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhân Đại hội XIII thành công tốt đẹp. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá: “Dưới sự lãnh đạo của Ngài, Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong thập niên vừa qua. Đại hội Đảng lần thứ XIII đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn then chốt mới của quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam”.

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, Đảng ta đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu. Trước nhất, quan trọng nhất là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Đảng luôn cố gắng phấn đấu xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân!

S.T