Tăng cường công tác bình đẳng giới

24/02/2021 - 06:14

 - UBND tỉnh An Giang triển khai kế hoạch hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021” nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể… tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới ở An Giang. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

A A

Báo An Giang chăm lo cho nữ cán bộ, phóng viên, nhân viên, nhân ngày “Phụ nữ Việt Nam 20-10”

Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai mạnh mẽ, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về bình đẳng giới. Nhận thức của người dân về bình đẳng giới đã có chuyển biến tích cực, thực chất hơn.

Phối hợp truyền thông bình đẳng giới trên mạng xã hội về nâng cao kiến thức và vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tạo sự chuyển biến về nhận thức bất bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực theo chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua đó, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới - là nguyên nhân làm gia tăng chênh lệch chỉ số giới tính khi sinh. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có vấn đề xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

Đến nay, toàn tỉnh duy trì hơn 618 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 511 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 380 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các huyện và xã, phường, thị trấn, góp phần làm giảm các vụ bạo lực gia đình… Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện, thị xã, thành phố đang được duy trì, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ của mỗi tháng 1 lần.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại các địa phương và củng cố, nâng chất mô hình “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại 156 xã, phường, thị trấn... Triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”…

Triển khai và thực hiện mô hình Trung tâm Công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới, như: bảo vệ, chăm sóc đối tượng; truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. Nâng cao năng lực về bình đẳng giới, tham vấn - tư vấn những vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới. Cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp phòng, tránh bạo lực trên cơ sở giới cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học viên...

Tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới ở An Giang. Trước hết là tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới.

Đa dạng hình thức truyền thông, phù hợp từng nhóm đối tượng cụ thể và trình độ, văn hóa từng địa phương. Chú trọng truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền. Chú trọng đưa thông điệp “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” vào các sản phẩm truyền thông một cách sáng tạo. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ làm công tác truyền thông, lãnh đạo các cấp và các nhóm đối tượng trẻ, như: thanh niên, học sinh, sinh viên…

Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng nội dung lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, quyết định, chương trình, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong đó, đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố “giới” trong hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng ngành, địa phương.

HỮU HUYNH