Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

16/07/2020 - 05:13

 - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh An Giang đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ.

A A

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng. Quan tâm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành với nhiều biện pháp đồng bộ và từng bước có chuyển biến quan trọng…

Từ đó, đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Đã tổ chức thành công Đại hội điểm rút kinh nghiệm cấp trên cơ sở đối với Đảng bộ TP. Châu Đốc

Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025); thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ các cấp. Đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025); HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021 - 2026). Đã tổ chức thành công Đại hội điểm rút kinh nghiệm cấp trên cơ sở đối với Đảng bộ TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020-2025).

Để góp phần ngăn ngừa những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, tránh làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và vai trò, uy tín của cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành các chương trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra 74 tổ chức Đảng và gần 4.500 đảng viên; giám sát 110 tổ chức Đảng và 355 đảng viên (có 214 cấp ủy viên). Đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 34 đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên (có 1 cấp ủy viên); kiểm tra 29 tổ chức Đảng cấp dưới và giám sát chuyên đề đối với 68 tổ chức Đảng, với 141 đảng viên.

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 15 đảng viên (có 6 cấp ủy viên). Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên được tiến hành kịp thời và đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt là chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Song song đó, các cấp ủy Đảng tăng cường công tác giám sát, tích cực nắm tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương.

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THU THẢO