Tập huấn Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2022

28/04/2022 - 10:35

 - Từ ngày 26 đến 29/4, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Tịnh Biên và Trung tâm Phát triển nông thôn Seamaul Undong tổ chức tập huấn Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2022 tại huyện Tịnh Biên.

A A

Tập huấn Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2022 tại huyện Tịnh Biên

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị các nội dung: Chương trình OCOP của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 theo định hướng của Trung ương; kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh An Giang năm 2021 và nhiệm vụ triển khai năm 2022, định hướng đến năm 2025; hướng dẫn về ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm OCOP, cũng như thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thông tin chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ;  cách tiếp nhận tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm do ngành y tế quản lý và các nội dung liên quan đến Luật An toàn thực phẩm...

THANH TIẾN