Tập trung các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch

10/09/2018 - 02:46

 - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: từ nay đến cuối năm, ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch (DL) quốc gia Núi Sam, phát triển DL3 xã cù lao Giêng.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ

Tiếp tục thực hiện tốt công tác  quản lý Nhà nước về cơ chế hoạt động và phát triển ngành của lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và DL. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và DL chào mừng các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các lễ hội truyền thống. Củng cố, nâng chất và giữ vững các danh hiệu văn hóa; phúc tra danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tỉnh An Giang giai đoạn 2016- 2020”.

Bên cạnh đó, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, các loại hình văn hóa phi vật thể; tổ chức các giải thể thao quần chúng. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành DL tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường xúc tiến quảng bá DL; kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao, DL.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU