Thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang

25/02/2021 - 21:00

 - Ngày 24-2, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

A A

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh An Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; tự đảm bảo chi thường xuyên; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc sáp nhập đúng theo Đề án số 01/ĐA-BQLDA, ngày 22-2-2021 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang phù hợp với quy mô, chức năng, nhiệm vụ mới được giao và theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký con dấu mới, thu hồi, giao nộp các con dấu của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho cơ quan Công an và đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định…

HẠNH CHÂU