Thoại Sơn tập trung đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

17/08/2020 - 07:06

 - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội tiếp thêm sức mạnh để cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Thoại Sơn tiếp tục đồng lòng, chung tay xây dựng và phát triển địa phương ngày càng toàn diện hơn...

A A

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đại hội thống nhất cao đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 với những thành tựu đạt được toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời phân tích sâu những mặt còn tồn tại, hạn chế với những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trên cơ sở dự báo tình hình, phân tích lợi thế so sánh của huyện, đại hội đề ra quan điểm phát triển và xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế; đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao đến năm 2025”.

“Để hiện thực hóa chủ trương, nghị quyết của đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để đưa nhanh nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Cụ thể: tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả đại hội trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng và triển khai chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách và tổ chức sơ, tổng kết kịp thời. Phát động phong trào thi đua trong các cấp, ngành và toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Phạm Minh Tâm nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tất cả 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Theo đó, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội (KTXH) hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng KTXH được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng hiện đại, nhiều công trình, dự án trọng điểm về giao thông, chỉnh trang đô thị, thương mại, bệnh viện, trường học... đã và đang được triển khai đồng bộ. Huyện Thoại Sơn đã xây dựng thành công huyện NTM, vượt lộ trình đề ra; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; tiềm năng, thế mạnh về thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục được phát huy. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng từ 31,8 triệu đồng/người/năm đầu nhiệm kỳ lên 54 triệu đồng/người/năm cuối nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thoại Sơn xác định 4 khâu đột phá: xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế toàn diện, hướng đến xây dựng huyện NTM nâng cao; tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến trọng điểm huyện, đảm bảo kết nối thông suốt hàng hóa, phương tiện, con người phục vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho nông dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết nhất trí mục tiêu tổng quát của huyện trong nhiệm kỳ mới, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ Đảng bộ huyện Thoại Sơn cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đó là chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của tỉnh; tổ chức triển khai, lãnh, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển KTXH, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; Đảng bộ và nhân dân Thoại Sơn phải khẳng định rõ vị thế quan trọng của mình là một đầu tàu về xây dựng NTM của tỉnh. Từ đó, khơi dậy khát vọng quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và xã hội lập nên những kỳ tích mới; không ngừng đổi mới tư duy, tiếp cận nhanh xu thế của thời đại với khoa học - công nghệ cùng với các định hướng phát triển của đất nước, tỉnh, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

PHƯƠNG LAN