Thoại Sơn xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh

09/03/2020 - 06:47

 - Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được huyện Thoại Sơn (An Giang) quan tâm thực hiện tốt, thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Qua đó, nhiều tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

A A

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ được xem là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, xác định cơ cấu đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cấp huyện và cơ sở, xây dựng các kế hoạch và triển khai quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị về công tác tổ chức Đảng và đảng viên.

Toàn huyện hiện có 61 chi, đảng bộ cơ sở (17 Đảng bộ xã, thị trấn; 4 Đảng bộ ngành, 38 Chi bộ ngành huyện và 2 Chi bộ doanh nghiệp). Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có sự đổi mới mang tính xây dựng. Thoại Sơn có 61 chi, đảng bộ cơ sở, với 4.340 đảng viên. Qua đánh giá, xếp loại, năm 2019 có 14 tổ chức cơ sở Đảng, 40 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 606 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn không ngừng phát triển

Năm 2019, Đảng bộ huyện Thoại Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp, ngành chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết cần xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu về phương thức lãnh đạo, điều hành.

Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đánh giá được một số mặt mạnh, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Nhiều cấp ủy Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký mô hình làm theo, hướng dẫn viết cam kết tu dưỡng đạo đức lối sống; từ đó xuất hiện cách làm sáng tạo ở cơ sở; đồng thời chỉ ra những hạn chế để tập trung khắc phục.

Điển hình như: Hội Nông dân huyện vận động quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng cây ăn trái, tổ hợp tác trồng rau; Hội Cựu chiến binh tham gia phong trào phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình góp vốn xoay vòng, giúp nhau phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ nghèo, tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em…

Công tác dân vận của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm hoạt động tích cực. Xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp, ngành trong thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Tập trung lãnh đạo, điều hành đạt kết quả các chương trình trọng điểm của huyện về phát triển kinh tế-xã hội; nổi bật là việc xây dựng huyện nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội giai đoạn 2019-2020. Quan tâm xây dựng và phát huy tốt vai trò của các lực lượng cốt cán, cá nhân điển hình, người có uy tín trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Các lực lượng vũ trang đã tích cực phối hợp tuyên truyền trong nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thành Đô nhấn mạnh: “Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên chủ chốt tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là cần thực hiện đồng bộ các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các chi, đảng bộ địa phương cần làm tốt công tác nhân sự, kiện toàn báo cáo Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn; phát động các phong trào thi đua, xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát trong Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi, đảng bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ…”.

PHƯƠNG LAN