Thư viện tỉnh: Nơi cung cấp các thông tin hữu ích

29/11/2019 - 08:32

 - Thư viện An Giang được thành lập năm 1976 có chức năng, nhiệm vụ: thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương; các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân; xây dựng và bảo quản vốn tài liệu của địa phương; tham gia xây dựng thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện, tủ sách cơ sở…

A A

Cán bộ thư viện nhận sách lưu vào kho

Bạn đọc quan tâm thông tin trên báo chí

Bạn đọc đến thư viện thu thập thông tin, học tập

Xe ôtô thư viện lưu động phục vụ các em học sinh tiểu học thuộc huyện Tri Tôn

Các em học sinh tham gia thi xếp sách tạo hình nghệ thuật

Các em học sinh người dân tộc thiểu số Khmer xem sách, báo, tạp chí

Các em học sinh người dân tộc thiểu số Chăm tra cứu thông tin qua internet trên xe ôtô thư viện lưu động

Thư viện tỉnh còn có trách nhiệm tạo điều kiện để bạn đọc được sử dụng tài liệu tại thư viện hoặc mượn về nhà phù hợp với quy chế, nội quy thư viện.

THANH HÙNG