Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 10 thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

31/07/2020 - 16:27

 - Sáng 31-7, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh An Giang, đơn vị huyện Phú Tân tổ chức họp tổ đại biểu, để thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và dự thảo báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2026) của tỉnh An Giang

A A

Theo đó, các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh xem xét thực hiện kêu gọi đầu tư để phát triển thế mạnh du lịch gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng để cho mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chú việc trọng chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích lúa, tạo giá trị sản xuất cao hơn gắn với nhu cầu thị trường; khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, quản lý văn hóa gắn với phát triển du lịch.

MỸ HẠNH