Từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ XI

24/09/2020 - 02:59

A A

Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ tỉnh lần thứ I: Cùng cả nước đi lên CNXH

Đại hội tổ chức tại TX. Long Xuyên, từ ngày 18 đến 22-4-1977. Dự đại hội có 298 đại biểu, trong đó có 22 đại biểu nữ. Đại hội đánh dấu bước phát triển quan trọng của cách mạng tỉnh nhà, cùng cả nước đi lên CNXH.

Đại hội thông qua báo cáo, phương hướng nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội (KTXH) từ năm 1977 - 1980.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Nhung được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ II: Xây dựng nền kinh tế - xã hội XHCN, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc Việt Nam

Đại hội được tổ chức tại TX. Long Xuyên, từ ngày 25 đến 31-12-1979. Dự đại hội có 407 đại biểu đại diện hơn 4.000 đảng viên.

Nghị quyết đại hội chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược của tỉnh trong 2 năm 1980-1981, là: tập trung chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, ổn định và đảm bảo đời sống nhân dân. Tận dụng nguyên liệu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tăng nguồn hàng xuất khẩu. Tăng cường quốc phòng - an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ biên giới Tổ quốc. Kiên quyết đấu tranh khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động KTXH, nhất là tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Nhung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ III: Đoàn kết nhất trí- quyết tâm xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Đại hội tổ chức tại TX. Long Xuyên, từ ngày 18 đến 23-3-1983. Dự đại hội có 323 đại biểu thay mặt hơn 5.800 đảng viên.

Đại hội khẳng định: tiếp tục đưa nông nghiệp phát triển toàn diện và là mặt trận hàng đầu, tạo cơ sở phát triển thương nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cải thiện dần cơ sở vật chất, văn hóa của nhân dân, đi đôi đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa - xã hội, tạo bước đi vững chắc đi lên CNXH.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 ủy viên chính thức. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Nhung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ IV: Đổi mới - mở ra bước ngoặt trên con đường đi lên CNXH

Đại hội tổ chức tại TX. Long Xuyên, từ ngày 15 đến 18-10-1986. Dự đại hội có 352 đại biểu đại diện hơn 5.900 đảng viên.

Đại hội thể hiện quyết tâm đổi mới, nhất là đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, mở đường giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trọng tâm hàng đầu là phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 44 ủy viên chính thức và 15 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hơn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ V: Tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện - đẩy mạnh phát triển nông nghiệp - nông thôn

Đại hội được tổ chức tại TX. Long Xuyên, từ ngày 15 đến 18-10-1991. Dự đại hội có 357 đại biểu thay mặt hơn 10.000 đảng viên.

Đại hội khẳng định kiên trì tiếp tục công cuộc đổi mới. Đổi mới toàn diện, có chiều sâu, với những bước đi vững chắc.

Đại hội chỉ rõ: khai thác cao nhất tiềm năng đất đai, lao động và các nguồn lực khác để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 ủy viên chính thức. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hơn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ, đồng chí Trương Công Thận được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Nguyễn Văn Hơn được điều động về Trung ương.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ VI: Phát triển kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, tạo thế đi lên vững chắc cho công cuộc đổi mới

Đại hội tổ chức từ ngày 6 đến 8-5-1996, tại TX. Long Xuyên. Dự đại hội có 350 đại biểu đại diện hơn 13.000 đảng viên.

Đại hội khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu kinh tế tăng trưởng cao và bền vững đi đôi với xã hội hóa sâu rộng hơn nữa để giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo thế đi lên vững chắc cho công cuộc đổi mới. Đại hội chỉ rõ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng, phát triển nông thôn phù hợp với điều kiện của một tỉnh hàng năm có lũ. Đại hội đặc biệt khẳng định ý nghĩa quyết định của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trương Công Thận được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Trương Công Thận được điều động về Trung ương.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Đoàn kết toàn dân, tạo thời cơ, phát huy tối đa các khả năng, khơi dậy mọi nguồn lực, tạo ra thế và lực cho tỉnh phát triển

Đại hội được tổ chức tại TP. Long Xuyên, từ ngày 7 đến 11-1-2001. Dự đại hội có 369 đại biểu đại diện trên 20.000 đảng viên.

Nghị quyết đại hội xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu: đến năm 2005 không để người dân thiệt mạng do lũ; nhà ở đảm bảo an toàn, các hoạt động đi lại, học hành, trị bệnh của nhân dân diễn ra bình thường cho dù lũ có diễn biến như năm 2000. Đồng thời, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, nhất là các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Phú Hội được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII: Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực quản lý của chính quyền, đẩy nhanh tốc độ phát triển KTXH theo hướng bền vững, tiến bộ và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Đại hội tổ chức tại TP. Long Xuyên, từ ngày 20 đến 23-12-2005. Dự đại hội có 300 đại biểu chính thức, đại diện gần 30.000 đảng viên.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các văn kiện đại hội, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 12 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thanh Khiết và Lâm Minh Chiếu được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 15-12-2009 đã bầu đồng chí Võ Thanh Khiết làm Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 4-2-2010 đã bầu đồng chí Phan Văn Sáu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ IX: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp…

Nhiệm vụ của đại hội đặt ra là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả của quản lý nhà nước, phát huy thế mạnh về dịch vụ và kinh tế biên giới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tạo nền tảng để đến năm 2015 An Giang phát triển toàn diện, đạt mức trung bình của cả nước”.

Đại hội tổ chức từ ngày 17 đến 19-10-2010, tại TP. Long Xuyên. Dự đại hội có 348 đại biểu chính thức, đại diện hơn 45.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các văn kiện đại hội, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Đồng chí Phan Văn Sáu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vương Bình Thạnh và Phạm Biên Cương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 12-2013, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 18-9-2015, Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Phan Văn Sáu được điều động về Trung ương.

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ X: Khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Chủ đề Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội tổ chức từ ngày 20 đến 22-10-2015, tại TP. Long Xuyên. Dự đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện hơn 56.500 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Anh Kiệt và Vương Bình Thạnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 11-4-2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 397 về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay đồng chí Vương Bình Thạnh nghỉ hưu. Ngày 27-5-2019, tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh (khóa IX), đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2016-2021).

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XI: Khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước

Chủ đề đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) là: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước”.

Đại hội tổ chức từ ngày 23 đến 25-9-2020, tại TP. Long Xuyên. Dự đại hội có 350 đại biểu chính thức, đại diện 64.934 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các văn kiện đại hội, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng.

PHÒNG XÂY DỰNG ĐẢNG - NỘI CHÍNH (Tổng hợp)