UBND huyện Châu Phú triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2024

23/05/2024 - 19:26

 - Sáng 23/5, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2024.

Tham dự tập huấn, Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn triển các nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15). Cụ thể, Luật Đất đai năm 2024, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa XV) thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 (ngày 18/1/2024), gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

Luật Đất đai 2024 góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai và các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất.

MỸ NGÂN