Xây dựng Đảng trong tình hình mới

10/02/2022 - 07:02

 - “Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh”- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

A A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến, năm 2021, Ban Tổ chức các cấp nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tham mưu cấp ủy Đảng hoàn thành nội dung công việc, đạt kết quả tốt. Theo đó, toàn ngành tập trung tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung về tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành các đề án, kết luận, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn... để triển khai, tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu công tác nhân sự, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tham mưu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), gắn với việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Năm mới, quyết tâm mới

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai chương trình công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Nỗ lực tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, như: Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Theo ông Ngô Hồng Yến, phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ năm 2022. Bám sát Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy năm 2022, tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng thời tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành.

Triển khai đạt kết quả cao nhất Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện kết luận của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện tốt quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Toàn ngành củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động một cách tinh gọn, phù hợp; nâng cao chất lượng, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thật sự trong sáng, gương mẫu, tinh thông…

THU THẢO