4 quy định mới về chính sách đất đai Chính phủ vừa ban hành

25/05/2023 - 03:29

 - Nghị định 10/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai với nhiều điểm mới, có hiệu lực từ ngày 20/5.

A A

Cấp “sổ hồng” trên môi trường điện tử

Nghị định 10/2023 quy định việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nêu trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng). Theo đó, với địa phương có điều kiện hạ tầng kỹ thuật thì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công). Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính, hoặc tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo yêu cầu. 

Trường hợp cần kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản qua cổng dịch vụ công, qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, nêu rõ lý do.

Cấp “sổ hồng” cho condotel, resort villa

Công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch (DL) theo quy định của pháp luật về DL trên đất thương mại, dịch vụ, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản, thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Theo Luật Đất đai, thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm, nhưng với dự án có vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì không quá 70 năm. Luật DL 2017 quy định, cơ sở lưu trú DL, bao gồm: Khách sạn, biệt thự DL, căn hộ DL, tàu thủy lưu trú DL, nhà nghỉ DL, nhà ở có phòng cho khách DL thuê, bãi cắm trại DL và các cơ sở lưu trú DL khác. Nghị định 10/2023 ra đời, tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho loại hình bất động sản là căn hộ DL (condotel), biệt thự DL (resort villa)...

Cấp “sổ hồng” cho dự án không phải nhà ở

Nếu Nghị định 43/2014 chỉ quy định về các loại giấy tờ cấp sổ với công trình xây dựng trong dự án kinh doanh bất động sản là dự án phát triển nhà ở thì Nghị định 10/2023 bổ sung quy định đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở. Theo đó, chủ thể nộp bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành, công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật; danh sách tài sản, tên của tài sản, diện tích đất, diện tích xây dựng sử dụng chung, sử dụng riêng của từng tài sản.

Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án. Trường hợp thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó, trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Sửa quy định về thẩm quyền cấp “sổ hồng”

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2014, Nghị định 10/2023 quy định về thẩm quyền cấp “sổ hồng” trong trường hợp có đăng ký biến động, hoặc trường hợp được cấp sổ mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại sổ. Cụ thể, địa phương thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì cơ quan này thực hiện cấp sổ hoặc xác nhận thay đổi vào sổ đã cấp đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

UBND cấp huyện cấp sổ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để cấp “sổ hồng”, xác nhận thay đổi vào sổ đã cấp. Đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

N.R

 

tin-nong