An Giang tăng cường bảo vệ môi trường

06/07/2021 - 03:13

 - Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả bảo vệ môi trường; phối hợp các địa phương rà soát và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục cập nhật khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý. Đồng thời, duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải với khối lượng trung bình 902 tấn/ngày (đạt 78,5%) trên địa bàn tất cả các xã, phường, thị trấn…

A A

Sở TN&MT An Giang đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ TN&MT các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2022, gồm: dự án xử lý 3 bãi rác ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2 (bãi rác phường Long Phú, TX. Tân Châu; bãi rác thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới và bãi rác thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn), với tổng kinh phí 40 tỷ đồng; dự án đầu tư nâng cấp và bổ sung trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường tỉnh An Giang, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng; dự án đầu tư lò hỏa táng điện cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại chùa Sóc Rè, với tổng kinh phí 70 tỷ đồng.

Sở TN&MT An Giang tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu “Cung cấp lắp đặt thiết bị và phần mềm hiển thị, quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu môi trường” thuộc dự án điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường và hạ tầng truyền, nhận số liệu quan trắc tự động liên tục tỉnh An Giang, đạt trên 85% khối lượng công trình. Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang. Trình UBND phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh An Giang. Xây dựng dự thảo đề cương kế hoạch điều tra, thống kê lập danh mục loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Khu gom rác thải sinh hoạt tại TP. Long Xuyên

Sở TN&MT An Giang tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án 25 bãi rác, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 873/QĐ-UBND, ngày 26-4-2021 và Quyết định số 02/QĐ-STNMT-25BR, ngày 5-5-2021.

Đồng thời, trình UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh một phần dự án, giao UBND huyện Tri Tôn làm chủ đầu tư dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường đối với bãi rác xã An Tức thông qua đấu thầu đốt rác và đấu thầu đất bãi rác, đưa vào sử dụng đúng quy hoạch để thanh toán chi phí đốt rác, giảm áp lực cho nguồn ngân sách nhà nước.

Sở TN&MT phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND huyện Phú Tân, UBND TX. Tân Châu và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang khảo sát bãi rác Phú Thạnh (huyện Phú Tân). Qua đó, thống nhất đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tiếp tục nhận rác tại ô hiện trạng (ô số 1) và tiến hành cải tạo, xây dựng ô chôn 0,74ha (ô số 2) hiện đang chứa 29.000 tấn rác tạm.

Giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang khảo sát, thiết kế xây dựng, đề xuất hố chôn lấp hợp vệ sinh tại vị trí ô số 2 để đưa vào vận hành, đảm bảo thời gian xử lý trong khoảng 2-3 năm (chờ phương án đốt tạm hoặc nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt cụm Phú Thạnh hoạt động). Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ hợp đồng đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt cụm Phú Thạnh (huyện Phú Tân) và kênh 10 (TP. Châu Đốc).

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 20-8-2020 và Chỉ thị số 41/CT-TTg, ngày 1-12-2020. Duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải với khối lượng trung bình 902 tấn/ngày (đạt 78,5%) trên địa bàn 156/156 xã, phường, thị trấn (tăng 130 tấn so với năm 2020). Thu gom và xử lý gần 3,5 tấn bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hoàn thiện 2 đề án thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng giai đoạn 2021-2025 và nâng cao hiệu quả thu gom, quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh quy hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2050; đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tham mưu UBND tỉnh chủ trương bố trí kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hỗ trợ mô hình thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã NTM nâng cao đối với 17 xã (năm 2020), gồm: Định Mỹ, Bình Thành, Vĩnh Phú, An Bình, Vĩnh Trạch, Thoại Giang, Định Thành và Vọng Đông (huyện Thoại Sơn); Bình Hòa (huyện Châu Thành); xã Long An (TX. Tân Châu); Long Điền A, Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân và Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới); Phú Bình (huyện Phú Tân); Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc) và Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên). Đánh giá kết quả thực hiện ấp NTM của 5 xã: Vĩnh Xương (TX. Tân Châu); Phú Lộc, Phú Hội, Nhơn Hội (huyện An Phú) và xã An Phú (huyện Tịnh Biên). Hỗ trợ địa phương đánh giá thực trạng và giải quyết khó khăn trong việc thực hiện huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 tại huyện Thoại Sơn, Chợ Mới và TX. Tân Châu. Thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu 17.2, 17.5 trong xây dựng NTM đối với 8/15 xã điểm NTM năm 2021.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH