An Giang triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ cơ quan hành chính

23/07/2021 - 10:11

 - Ngày 21-7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Công văn 733 /UBND-TH triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đúng quy định, hạn chế giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ; hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp về hồ sơ và trình tự giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, xã.

H.C