An Phú xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

07/07/2020 - 06:47

 - Đảng bộ huyện An Phú (An Giang) có 57 tổ chức cơ sở Đảng (21 Đảng bộ cơ sở, 36 Chi bộ cơ sở trực thuộc), với 204 Chi bộ và 5 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 4.594 đảng viên. Những năm qua, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới.

A A

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm tổ chức thực hiện tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quy định của Đảng, nhà nước về công tác tổ chức cán bộ đối với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Từ đó, việc thực hiện các nội dung liên quan công tác cán bộ được các tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm, hạn chế sai sót, không xảy ra vấn đề bức xúc liên quan đến công tác cán bộ làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở các văn bản về công tác cán bộ của Trung ương và tỉnh, huyện An Phú đã cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phù hợp tình hình thực tế ở địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, khách quan, tôn trọng sự thật, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân…

An Phú xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định

Thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở chương trình làm việc toàn khóa và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa thành chương trình làm việc hàng năm, theo hướng lựa chọn những nội dung quan trọng của cấp ủy phải cho ý kiến quyết định.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách… Công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành phối hợp trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có nhiều nổi bật, tạo được sự thống nhất, phân công trách nhiệm rõ ràng, điều hành theo quy chế, chương trình hoạt động của cấp ủy và các quy định của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp định kỳ 3 tháng/lần, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp định kỳ mỗi tháng 1 lần để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời trên các lĩnh vực hoạt động của địa phương; họp bất thường khi có yêu cầu tình hình thực tiễn. Thường trực Huyện ủy thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện quy chế làm việc trên cơ sở phối hợp tốt giữa Phó Bí thư phụ trách chính quyền với Phó Bí thư Thường trực, tham mưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy trên các mặt công tác của địa phương.

An Phú tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, có hiệu lực và hiệu quả. Song song với đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm với xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, ngang tầm yêu cầu giai đoạn mới. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, viên chức…

Huyện An Phú đề ra lộ trình cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 26-NQ/TW. Cụ thể, đến năm 2025, cơ bản bố trí bí thư cấp ủy xã không là người địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đến năm 2030, có từ 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy dưới 40 tuổi; 100% cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và được chuẩn hóa về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác; có từ 20-25% cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp…

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; quá trình thực hiện luôn chú ý đến điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ, uy tín, năng lực công tác và tiêu chuẩn về chính trị để từng bước hoàn thành mục tiêu đề ra.

HỮU HUYNH