Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19/04/2024 - 17:00

 - Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 13 xã, thị trấn, với khoảng 700 đại biểu tham dự. Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên tham dự hội nghị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng tại điểm cầu Văn phòng Huyện ủy Châu Phú

Tại buổi sinh hoạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh đã triển khai chuyên đề về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, với những nội dung cốt lỗi như: Đường lối cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử, gắn với các nhiệm kỳ đại hội của Đảng; lý luận đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm thực hiện đổi mới toàn diện đất nước;  lý luận phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đồng thời, triển khai chuyên đề về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, với 3 phần: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú Phạm Hồng Phước đề nghị các chi, đảng bộ triển khai sâu rộng nội dung bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

MỸ NGÂN