Châu Đốc học tập Bác bằng việc làm thiết thực

17/08/2022 - 02:47

 - Với mục tiêu làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc và phấn đấu làm theo những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác để tạo lan tỏa sâu rộng...

A A

Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân

Nhiệm vụ thường xuyên

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc Nguyễn Thị Hồng Loan, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được TP. Châu Đốc thực hiện đồng bộ, bảo đảm mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc triển khai, quán triệt được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm.

Các cấp ủy Đảng đã xây dựng và triển khai kế hoạch toàn khóa, năm nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, đơn vị. Đồng thời, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, tuyên truyền của cấp ủy Đảng trong quá trình thực hiện. Kết quả, đã tổ chức 22 lớp cho 4.134/4.323 đảng viên tham gia học tập (đạt 95,6%).

Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu trực tiếp, các chi, đảng bộ trực thuộc đã sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng hình thức trực tuyến, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của tập thể và cá nhân tại địa phương, đơn vị. Từ đó, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, "tương thân tương ái", đoàn kết cùng chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBMTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… được lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ đó, TP. Châu Đốc đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, xã Vĩnh Tế được công nhận xã nông thôn mới nâng cao); 31/36 trường đạt chuẩn quốc gia. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, thành phố không còn hộ nghèo; nhiều dự án được mở rộng và đầu tư trên địa bàn…

Phát huy vai trò nêu gương

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, hầu hết cán bộ, đảng viên đã tăng cường vai trò nêu gương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, cán bộ, đảng viên gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước quan tâm tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Nhiều nơi, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được nhân dân đánh giá cao.

Các chi, đảng bộ đã cụ thể hóa việc “làm theo” Bác bằng những mô hình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Điển hình, Đảng bộ phường Châu Phú B với mô hình: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường đóng góp từ 100.000-200.000 đồng hỗ trợ đảng viên gặp khó khăn; Đảng ủy xã Vĩnh Tế với mô hình: Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên đóng góp kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã... qua đó, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng tạo chuyển biến mạnh ở 4 yếu tố: Học tập, làm theo, nêu gương và xây dựng, nhân rộng mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới và nâng chất lượng học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh sát với điều kiện thực tiễn, phù hợp từng đối tượng, dễ hiểu, dễ làm.

“Cần tập trung hơn nữa trong việc nêu gương của người đứng đầu. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những điều đảng viên không được làm; mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi", "tự sửa”. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương” - ông Lâm Quang Thi yêu cầu.

THU THẢO

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu