Châu Đốc tăng cường công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

29/10/2020 - 06:37

 - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng ở TP. Châu Đốc (An Giang) đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và được nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại và nâng cao đời sống của nhân dân.

A A

Đảng bộ TP. Châu Đốc luôn quan tâm thực hiện tốt công tác vận động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, 9 tháng của năm 2020, công tác lãnh đạo của Đảng bộ TP. Châu Đốc đã có sự tập trung, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tăng cường.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung thực hiện hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội được tập trung, các phong trào, chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh biên giới được đảm bảo.

Hoạt động MTTQ và đoàn thể trong công tác vận động nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH tại địa phương. Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, 9 tháng qua, Châu Đốc đã vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội với số tiền gần 10,7 tỷ đồng. Đã hỗ trợ cất mới 106 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 5 căn nhà, hỗ trợ trên 8.100 lượt người khám, chữa bệnh miễn phí và trợ giúp học hành, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các trường hợp khó khăn… với tổng số tiền trên gần 8,3 tỷ đồng.

Vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng góp quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 840 triệu đồng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đóng góp an sinh xã hội với tổng số tiền trên 1,15 tỷ đồng… Nhờ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đã góp phần thúc đẩy KTXH phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, nhiều nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân được giải quyết có hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, địa phương. Đồng thời, củng cố khối đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ và sức mạnh to lớn của người dân trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết, những tháng cuối năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của thành phố.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Bên cạnh việc tập hợp, thu hút quần chúng, đoàn viên, hội viên, các tổ chức tiếp tục tăng cường giám sát, phản biện chính sách liên quan đến quần chúng; vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường nắm chắc tình hình quần chúng, thành viên, hội viên của mỗi tổ chức; tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin các tầng lớp nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, tỉnh, thành phố. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

THU THẢO