Châu Đốc tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng

04/03/2021 - 05:18

 - Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng Đảng giữ vị trí vô cùng quan trọng, Người coi đó là công việc hàng đầu của Đảng ta. Người đã từng nói: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Thực hiện lời dạy của Người, năm qua, Đảng bộ TP. Châu Đốc (An Giang) đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

A A

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn TP. Châu Đốc chú trọng đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên và chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm và có chuyển biến tích cực; thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung và phương thức tuyên truyền tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, hướng về cơ sở và phát huy hiệu quả thiết thực.

Qua đó, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng bộ TP. Châu Đốc luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, để nhanh chóng đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Đảng bộ thành phố tập trung làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn TP. Châu Đốc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng… Công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao.

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Nhất là, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. Ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2021, Đảng bộ, chính quyền TP. Châu Đốc bắt tay triển khai thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy và các chức danh chủ chốt của thành phố, cơ sở đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo và thực hiện nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới kết hợp rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác của Đảng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Giải quyết kịp thời, chính xác đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng liên quan đại biểu dự kiến tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm. Tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả tập hợp, vận động, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THU THẢO