Chợ Mới xây dựng Đảng và vận động quần chúng trong tình hình mới

19/01/2022 - 06:21

 - Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) và cấp ủy Đảng các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị địa phương.

A A

Đảng bộ huyện Chợ Mới tổ chức thực hiện tốt các mô hình thi đua dân vận khéo, huy động nguồn lực trong dân hỗ trợ xây cầu, làm đường...

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch được lãnh, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, khắc phục nhược điểm, giải quyết hiệu quả vấn đề nảy sinh…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang cho biết, huyện tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng. Đã phát triển 87 đảng viên mới (đạt 69% kế hoạch). Đến nay, toàn huyện có 7.250 đảng viên.

Năm 2021, có 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 20%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 48 (tỷ lệ 80%), có 1.234 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 18,7%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 5.126 đồng chí (tỷ lệ gần 78%). Qua công tác lãnh đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Kiểm tra, giám sát đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra 65 tổ chức Đảng và 3.705 đảng viên; giám sát chuyên đề 102 tổ chức đảng và 229 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên (tăng 3 đảng viên so năm 2020), trong đó có 7 cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật.

Trong công tác vận động quần chúng, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang và trong tôn giáo. Tổ chức tuyên truyền, vận động cá nhân và tổ chức giúp đỡ khu phong tỏa, khu cách ly, gia đình ảnh hưởng dịch COVID-19; sửa chữa, cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng cầu, đường...

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức, năm 2022, Đảng bộ huyện Chợ Mới tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng theo hướng nâng cao chất lượng. Thực hiện tốt công tác cán bộ, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra. Triển khai quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và chức danh chủ chốt huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục phát triển đảng viên mới.

Cùng với đó, huyện tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đi cơ sở nắm tình hình tại địa phương, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện vi phạm, không để phát sinh vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao vai trò giám sát của tổ chức Đảng, HĐND, MTTQ và các đoàn thể. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU