Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

11/12/2019 - 07:25

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, trọng tâm là toàn văn bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

A A

Đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung

Cùng với các địa phương trong cả nước, các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung, gồm: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian chuẩn bị và tiến hành đại hội, từ tháng 7 đến tháng 12-2019, các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 94 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ tháng 1 đến tháng 3-2020, hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị chuẩn bị đại hội cấp cơ sở; thực hiện các quy trình về công tác nhân sự cấp ủy cơ sở, cấp huyện và tương đương. Từ tháng 4 đến tháng 6-2020, tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở. Từ tháng 6 đến tháng 8-2020, Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Từ tháng 8 đến tháng 10-2020, hoàn chỉnh các nội dung, văn bản để tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và báo cáo kết quả về Trung ương.

Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đối với đại hội điểm để rút kinh nghiệm, cấp cơ sở tiến hành đầu quý I-2020, cấp trên cơ sở tiến hành đầu quý II-2020. Theo đó, cấp cơ sở, các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn ít nhất 1 Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm. Đối với cấp huyện và tương đương, chọn TP. Châu Đốc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Hiện nay, các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp theo đúng thời gian, lộ trình, nội dung, yêu cầu theo quy định.

Tại TP. Châu Đốc, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Châu Đốc Trần Thị Tố Huyền cho biết, theo kế hoạch của Thành ủy, từ ngày 17 đến 19-12-2019, sẽ tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chọn Văn phòng Thành ủy và Đảng bộ phường Vĩnh Nguơn đại hội điểm trong tháng 2-2020; tổ chức thí điểm đại hội bầu trực tiếp Bí thư đối với Đảng bộ Khối Dân vận và phường Vĩnh Châu. Sau đại hội điểm sẽ tiến hành tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm cho toàn đảng bộ.

Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu văn kiện của cấp ủy trình đại hội, gồm: báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Đối với báo cáo chính trị của chi, đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại... nhất là việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định. Trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đối với báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bám sát quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ, sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương; phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt yêu cầu các cấp ủy, các đồng chí đứng đầu cấp ủy triển khai các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp bảo đảm đúng theo quy định. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Song song với công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy, các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của cấp ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021), tạo tiền đề phát triển những năm tiếp theo.

THU THẢO