Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ - Kỳ 1: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật

30/09/2022 - 09:02

 - Lời Tòa soạn: Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, công tác này được nâng lên một tầm cao mới với những kết quả rõ nét, góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân.

A A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Ảnh: N.L

An Giang tham dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần quan trọng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch và giữ vững nguyên tắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước, củng cố “thế trận lòng dân”...

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín của Đảng, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”(1).

Những con số biết nói

Xác định tăng cường kiểm tra, giám sát để Đảng thêm vững mạnh, thời gian qua trên cơ sở quán triệt phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả khá toàn diện. Việc kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang: Năm 2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 492 tổ chức Đảng. Kết luận, hầu hết các tổ chức Đảng đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra, có hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, có 2 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt, 1 tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 1 tổ chức Đảng phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai. Qua kiểm tra, có 39 đảng viên vi phạm (chiếm 97,5% số đảng viên được kiểm tra), phải thi hành kỷ luật 39 đảng viên (chiếm 100% số đảng viên vi phạm), đã thi hành kỷ luật 39 đảng viên (chiếm 100% số đảng viên phải thi hành kỷ luật).

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 150 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra, hầu hết tổ chức Đảng đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 13 tổ chức Đảng (giảm so cùng kỳ 50 tổ chức Đảng). Qua kiểm tra, hầu hết tổ chức Đảng đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra.

Kết quả thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên: Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng (tăng so cùng kỳ 1 tổ chức Đảng) bằng các hình thức khiến trách 2, cảnh cáo 1. Nội dung vi phạm chủ yếu về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Đồng thời, cấp ủy các cấp và Chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 105 đảng viên (giảm so với cùng kỳ 4 đảng viên), có 37 cấp ủy viên (chiếm 35,24%), bằng các hình thức khiển trách 76, cảnh cáo 24, cách chức 5. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương kỷ luật 14, Đảng ủy cơ sở kỷ luật 30, Chi bộ kỷ luật 61. Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 33 đảng viên (giảm so với cùng kỳ 13 đảng viên), có 20 cấp ủy viên (chiếm 60,6%), bằng các hình thức khiển trách 19, cảnh cáo 8, khai trừ 6. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật 6, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tương đương kỷ luật 27. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; tài chính ngân sách; quản lý đất đai.

Kết quả giám sát tổ chức Đảng và đảng viên: Cấp ủy các cấp đã giám sát 472 tổ chức Đảng (giảm so cùng kỳ 70 tổ chức Đảng). Nội dung giám sát chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và cấp mình; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương... Qua giám sát, các tổ chức Đảng đã thực hiện tốt những nội dung được giám sát, chưa phát hiện tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy các cấp đã giám sát đối với 3.458 đảng viên (tăng so cùng kỳ 235 đảng viên), có 657 cấp ủy viên (chiếm 19%). Nội dung giám sát chủ yếu về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị (khóa XII), các quy định về nêu gương và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua giám sát, phát hiện 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên, tăng cường chỉ đạo thành viên ủy ban và cán bộ kiểm tra chủ động, tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, tập trung giám sát tổ chức Đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực như quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, công tác cán bộ... Qua giám sát thường xuyên, những trường hợp có biểu hiện chấp hành chưa nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời góp ý, phê bình, chấn chỉnh để ngăn ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 150 tổ chức Đảng (giảm so với cùng kỳ 157 tổ chức Đảng), 447 đảng viên (giảm so cùng kỳ 332 đảng viên). Qua giám sát, hầu hết tổ chức Đảng và đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được giám sát, chưa phát hiện tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng: Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý 289 đơn tố cáo, phản ánh (giảm so cùng kỳ 117 đơn). Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận giải quyết tố cáo đối với 3 tổ chức Đảng. Qua xem xét, chưa có cơ sở kết luận 2, đúng có vi phạm 1 nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận giải quyết tố cáo đối với 25 đảng viên, có 19 cấp ủy viên (chiếm 76%). Qua xem xét, chưa có cơ sở kết luận 11, tố sai 4, tố đúng và đúng một phần 10, có vi phạm 7, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 5.

9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra đối với 369 tổ chức Đảng 19.571 đảng viên. Kết luận, hầu hết các tổ chức Đảng đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra; tuy nhiên, có hạn chế, khuyết điểm và đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng, 58 đảng viên. Qua kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 41 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 30 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách (nội dung vi phạm về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng); thi hành kỷ luật đối với 63 đảng viên (có 14 cấp ủy viên)  bằng các hình thức khiển trách 44, cảnh cáo 14, cách chức 1, khai trừ 4. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 1, Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương kỷ luật 7, Đảng ủy cơ sở kỷ luật 14, chi bộ kỷ luật 41. Nội dung vi phạm

chủ yếu về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm; tài chính; thiếu trách nhiệm; phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét, thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên theo Thông báo 265-TH/UBKTTW, ngày 13/422022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 53 đảng viên (tăng so cùng kỳ 36 đảng viên), có 19 cấp ủy viên (chiếm 35,85%), bằng các hình thức khiển trách 11, cảnh cáo 20, khai trừ 22. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tương đương kỷ luật 53. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; tài chính ngân sách; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; tham nhũng. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang xem xét, thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên (trong đó, có 5 đảng viên theo Thông báo 265-TB/UBKTTW, ngày 13/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Cấp ủy các cấp đã giám sát 269 tổ chức Đảng, 1.531 đảng viên. Qua giám sát, các tổ chức Đảng, đảng viên đã thực hiện tốt những nội dung được giám sát, chưa phát hiện tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với 86 tổ chức, 428 đảng viên. Qua giám sát, hầu hết đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được giám sát, chưa phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận giải quyết tố cáo đối với 20 đảng viên, có 17 cấp ủy viên (chiếm 85%). Qua xem xét, chưa có cơ sở kết luận 11, tố sai 1, tố đúng và đúng một phần 8, có vi phạm 6, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 6.

Mạnh tay xử lý kỷ luật

Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiến hành một cách bài bản, từ trên xuống dưới, có trọng tâm, trọng điểm; kiên quyết xử lý kỷ luật theo đúng quan điểm “không có vùng cấm, không có vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, không có hạ cánh an toàn”.

Một số vụ việc tiêu biểu được tỉnh An Giang mạnh tay xử lý kỷ luật. Tiêu biểu như vừa qua Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 đảng viên; xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tập thể và 1 đảng viên. Cụ thể, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Lê Thị Kim Tuyến bằng hình thức cảnh cáo. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban ấp Mỹ An, lợi dụng vị trí công tác để môi giới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân, hưởng số tiền chênh lệch ngoài quy định; tổ chức uống rượu, bia tại trụ sở Ban ấp Mỹ An, với những đồng chí đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe; nhiều lần nhận tiền mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân nhưng không mua, chậm mua, tuy đã được UBND xã và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm. Đồng chí Lê Thị Kim Tuyến chưa chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm, khuyết điểm, nêu trên đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị nơi đồng chí đang công tác.

Khai trừ Đảng đảng viên buôn lậu vàng: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Phan Hùng, đảng viên sinh hoạt Chi bộ khóm Châu Long 1, thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Mỹ có hành vi vi phạm pháp luật nhà nước (tham gia buôn lậu vàng), bản thân đồng chí Hùng tư tưởng chính trị chưa vững vàng, chưa gương mẫu, chưa chấp hành nghiêm các quy định của Đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tham gia sinh hoạt đảng từ tháng 1/2021 đến nay và không đóng đảng phí theo quy định. Những vi phạm của đồng chí Phan Hùng là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không còn đủ tư cách đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trước đó, ngày 23/8/2021, UBND huyện Châu Phú đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 2 cán bộ lãnh đạo: Bà Trần Thị Kim Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ và ông Huỳnh Quang Diễn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, để kiểm điểm công tác điều hành, quản lý phòng, chống dịch bệnh COVID-19, do không thực hiện nghiêm việc quản lý tài xế về từ vùng dịch để thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định và quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 2 ngày 9/9 và 5/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã quyết định thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Cụ thể, thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Lãm, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn) bằng hình thức cảnh cáo. Trong công tác quản lý nhà nước giai đoạn 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Lãm đã có khuyết điểm, sai phạm về quản lý đất đai, cho thuê tài sản, quản lý tài chính ngân sách xã. Đồng thời, buông lỏng công tác lãnh đạo, giáo dục cán bộ, công chức để công chức địa chính xã vi phạm rất nghiêm trọng trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm thủ tục hành chính về đất đai trái quy định. Đồng chí Nguyễn Văn Lãm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Lãm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và địa phương, đơn vị.

Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn, Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành, nguyên Đảng ủy viên, Công chức địa chính xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn) bằng hình thức khai trừ. Trong thời gian là Đảng ủy viên, công chức địa chính xã Vĩnh Khánh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao, sự tín nhiệm của người dân, đã nhận tiền thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai trái quy định trong thời gian dài; tự vận động thu tiền xây dựng nông thôn mới. Đồng chí vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không chấp hành quy định của ngành cấp trên về nghiêm cấm thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thay cho tổ chức, cá nhân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vi phạm của đồng chí là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị.

Kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc được công bố rõ ràng, bảo đảm đúng phương châm của công tác kiểm tra là "công minh, chính xác, kịp thời".

Những kết luận của Ủy ban Kiểm tra về sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong Đảng ngày càng được nhân dân đón nhận nhiệt thành. Qua đó, góp phần giải tỏa những bức xúc trong dư luận xã hội, đồng thời chứng minh rằng, cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng đang phát huy cao độ vai trò, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Việc công khai kết luận kiểm tra của Đảng cũng cho thấy, Đảng “nói đi đôi với làm”, biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) thành hành động cụ thể. Qua đó, đã thể hiện “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền", góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng và cũng là biện pháp cảnh tỉnh, răn đe có hiệu quả.

TRỌNG NHÂN

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 245 - 246

Còn tiếp (Kỳ 2: Bài học kinh nghiệm và giải pháp tăng cường kiểm tra giám sát để Đảng thêm vững mạnh)

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới