Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Điện nước An Giang năm 2022

29/06/2022 - 11:28

 - Sáng 29/6, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

A A

Đoàn Chủ tịch đại hội

Tri ân thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm và bổ sung mới

Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội, trong đó, kế hoạch sản xuất- kinh doanh năm 2022 công ty phấn đấu doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 142 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 25,20%. Sản lượng điện bán ra đạt 804,5 triệu kWh, sản lượng nước tiêu thụ 82,2 triệu m3, phát triển 16.800 hộ khách hàng, điện nước.

Cùng với đó, đảm bảo cung ứng điện nước an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương và nhu cầu đời sống người dân; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động, đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty. 

Đồng thời, thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng Quản trị; thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022, quỹ tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng và miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026).

HẠNH CHÂU