Đại hội đại biểu UBMTTQVN TP. Châu Đốc

16/05/2019 - 07:55

 - Trong 2 ngày 14 và 15-5, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc đã tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024), chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, sáng tạo, vì sự phát triển bền vững của TP. Châu Đốc”.

A A

Đại hội xác định mục tiêu sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của UBMTTQVN và các tổ chức thành viên; tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của UBMTTQVN trong công tác giám sát, phản biện của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”; nâng chất đội ngũ cán bộ UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên…

Đại hội đã hiệp thương bầu 65 ủy viên UBMTTQVN TP. Châu Đốc lần thứ X, đồng chí Nguyễn Phúc Hoan được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2019-2024).

THANH TIẾN