Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

26/01/2020 - 07:55

Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng CNXH.

A A

Theo Báo Tin Tức