Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới - Kỳ 1: Giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu

21/10/2022 - 10:21

 - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đều khẳng định: "Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên"; "Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở"; "đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam"… Thực tiễn cho thấy, nơi nào xây dựng được hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng, tiền phong, gương mẫu thì tạo ra sức mạnh tổng hợp, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và thành tựu phát triển của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên còn có hạn chế, ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở… Để phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên, cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc trong thực tiễn và có biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên sẽ được tác giả trả lời trong bài viết 3 kỳ!

A A

Đảng viên là nền tảng của tổ chức Đảng

Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động. Phải nâng cao trình độ lý luận và chính trị của đảng viên. Phải tăng cường tính tổ chức và tính kỷ luật của đảng viên. Phải phát triển tính hăng hái và hoạt động chính trị của đảng viên[1].

Thực hiện theo chủ trương của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vì đảng viên là nền tảng của tổ chức, đảng viên mạnh thì tổ chức mạnh. Điều đó thể hiện trong Nghị quyết Đại hội qua các nhiệm kỳ: Đại hội IV nêu rõ "Tăng cường hơn nữa công tác tư tưởng, đảm bảo thống nhất cao về nhận thức và hành động; giáo dục rèn luyện phẩm chất cho cán bộ, đảng viên, chống mọi biểu hiện tiêu cực"; tại Đại hội VII tiếp tục chỉ đạo "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác tư tưởng, đổi mới việc triển khai Nghị quyết, giáo dục lý luận chính trị và nhận thức nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ về đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng"; trong Đại X có định hướng đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể: "Đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, khắc phục tình trạng sao chép, rập khuôn, tập trung khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Thường tuyên tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"; gần nhất là Đại hội XI của tỉnh quan tâm, chú trọng vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên "Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết, thường xuyên bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên".

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X ra mắt đại hội.

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy huyện thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao trình độ lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, khảo sát, điều tra tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân định kỳ hằng quý theo tinh thần Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ tăng cường công tác định hướng về tư tưởng, chính trị cho đảng viên; kịp thời thông tin các vấn đề về tình hình thời sự trong và ngoài nước, các vấn để nổi cộm đang phát sinh để đảng viên được thông suốt, đồng thời định hướng tư tưởng cho đảng viên.

Giáo dục đảng viên thông qua học tập theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo toàn Đảng bộ tỉnh học tập theo Bác thực sự có hiệu quả. Ngoài những tài liệu do Trung ương cung cấp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giao Tỉnh ủy xây dựng và phát hành tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm" đến tất cả cán bộ, đảng viên; đồng thời hướng dẫn học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Tỉnh.

Trong 5 năm gần đây, cấp ủy các cấp đã tổ chức nhiều lớp học tập, quán triệt chuyên đề từ toàn khóa đến hằng năm cho đảng viên, với số lượng đảng viên tham dự học tập đạt tỷ lệ cao, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sau khi học tập.

Tổ chức 691 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa về "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có 57.428/59.206 đảng viên tham dự, đạt 96,99%.

Tổ chức 2.148 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017 về "Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và chuyên đề của Tỉnh ủy "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm", có 59.959/60.411 đảng viên tham dự, đạt 99,2%.

Tổ chức 1.721 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", có 59.959/60.030 đảng viên tham dự, đạt 98,3%.

Tổ chức 1.466 lớp học tập,  quán triệt Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có 60.822/62.088 đảng viên tham dự, đạt 97,96%.

Tổ chức 863 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có 62.268/63.603 đảng viên tham dự, đạt 97,7%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, trường học trong Tỉnh, xem đây là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm chính trị cấp huyện nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề học tập hằng năm và tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, các trung tâm chính trị cấp huyện lồng ghép nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm vào các môn học liên quan trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đảng viên mới, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ các tổ chức chính trị xã hội, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở…

 Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong Tỉnh quan tâm xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên soi rọi trong sinh hoạt, công tác. Đến nay, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được phát huy, có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tặng quà 4 gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Ngoài việc, học tập, quán triệt các Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, các chuyên đề hằng năm thì Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị khác của Trung ương nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, giúp đảng viên chấp hành tốt các quy định của Trung ương. Trong đầu năm 2022, tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, với tinh thần sinh hoạt phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Việc tổ chức thực hiện phải được cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện vào chương trình, kết hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp. Phương hướng tới, cấp ủy các cấp cần tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác triển khai các nghị quyết của Đảng. Thông qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, khắc phục triệt để bệnh hình thức.

THANH PHÁT

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 8, tr.281.

Kỳ 2: Tập trung vào chất lượng trong công tác phát triển đảng viên mới

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới