Đào tạo nghề, giải quyết việc làm vùng đầu nguồn

30/11/2023 - 06:19

 - Chăm lo cho người lao động (NLĐ) có việc làm và thu nhập ổn định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện An Phú phối hợp các ngành, UBND xã, thị trấn triển khai, thực hiện các giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, góp phần cải thiện thu nhập cho NLĐ tại địa phương.

Người lao động tham gia lớp học nghề

Thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn huyện, Phòng LĐ-TB&XH An Phú đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch 68/KH-UBND, ngày 7/5/2021 về triển khai công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện An Phú và Kế hoạch 57/KH-UBND, ngày 27/3/2023 của UBND huyện thực hiện các tiểu dự án, nội dung thành phần về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới).

Để thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, Phòng LĐ-TB&XH huyện An Phú phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tích cực phối hợp UBND các xã, thị trấn khảo sát NLĐ tại địa phương về nhu cầu học nghề, để lựa chọn các ngành nghề đào tạo phù hợp, đảm bảo khi hoàn thành khóa học sẽ có việc làm. Từ đầu năm đến nay, đã phối hợp mở 35 lớp đào tạo nghề (nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp 24 lớp, lĩnh vực nông nghiệp 11 lớp), có 1.050 học viên tham gia học nghề và 390 lao động tự học nghề, đạt trên 105% kế hoạch năm, tăng 22% so cùng kỳ năm 2022.

Phòng LĐ-TB&XH huyện An Phú còn tham mưu UBND huyện tổ chức phiên giao dịch việc làm, có 32 công ty, doanh nghiệp (DN) tham gia (15 đơn vị trực tiếp, 17 đơn vị trực tuyến). Kết quả, có 508 lao động đăng ký tìm việc trực tiếp tại DN, 19 lao động đăng ký tìm việc trực tuyến tại sàn giao dịch việc làm, 86 lao động được phỏng vấn trực tiếp, 75 lao động hẹn phỏng vấn, 16 lao động đăng ký xuất khẩu lao động, 213 lao động đăng ký học nghề. Đồng thời, vận động NLĐ, học sinh tự tham gia học nghề ở các trung tâm, trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh để số lao động qua đào tạo được nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, DN đã giải quyết việc làm cho 5.700 lao động (xuất khẩu lao động 20 người), đạt trên 113% kế hoạch năm 2023. Chị Thu (ngụ xã Vĩnh Trường) cho biết: “Nhờ tham gia phiên giao dịch việc làm, tôi được tư vấn và tìm được việc làm phù hợp. Thời buổi kinh tế khó khăn, không có trình độ chuyên môn nên xin việc rất khó. Những phiên giao dịch việc làm này rất có ý nghĩa đối với NLĐ nông thôn”.

Để công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ngày càng có chiều sâu và bền vững, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp các cơ quan, ngành huyện và UBND xã, thị trấn kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho Nhân dân trên địa bàn huyện, giúp người dân tìm kiếm những thị trường có thu nhập cao, phù hợp với điều kiện của bản thân để tham gia, cải thiện cuộc sống.

Đơn vị phối hợp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền chính sách giáo dục nghề nghiệp cấp xã, có 216 lượt người tham dự. Truyền thông chính sách giáo dục nghề nghiệp và xuất khẩu lao động bằng hình thức lắp 24 pa-nô trên địa bàn xã, thị trấn và phát 2.000 sổ tay tuyên truyền. Quan tâm, theo dõi và kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội tại các DN trên địa bàn huyện; đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, nắm tình hình lao động đi làm việc trong tỉnh, ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động trở về địa phương…

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, ngành và xã hội, nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho NLĐ, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thời gian tới, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện An Phú Nguyễn Văn Trực cho biết: “Phòng LĐ-TB&XH tăng cường công tác khảo sát nguyện vọng của NLĐ có nhu cầu học nghề tại các xã, thị trấn; chủ động kết nối với các công ty, DN trên địa bàn mở các lớp đào tạo nghề theo địa chỉ, đảm bảo việc làm cho NLĐ sau khi hoàn thành các khóa học.

Ngoài ra, phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình liên quan đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, các nguồn vốn vay để hỗ trợ kịp thời cho NLĐ, phấn đấu thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra”.

NGỌC CẨM - HỮU HUYNH