Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

07/07/2021 - 02:57

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là cuộc vận động). Qua đó, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao (TDTT) đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

A A

Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai cuộc vận động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp, ngành tổ chức các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác TDTT. Đồng thời, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT vào tháng 3 hàng năm, nhằm tuyên truyền ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Bên cạnh đó, vận động mọi người dân lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe để duy trì nền nếp, thói quen thường xuyên luyện tập. Qua đó, góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao của địa phương, đơn vị nói riêng, cả tỉnh nói chung.

Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các câu lạc bộ TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập luyện TDTT thuận lợi, hiệu quả. Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên TDTT trong tỉnh.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao, hội thao, Đại hội TDTT, nhằm tạo động lực thi đua và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT. Các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai tổ chức thực hiện, lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai cuộc vận động. Đồng thời, triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả.

Các đơn vị, địa phương phát huy trách nhiệm trong hướng dẫn, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung và chỉ tiêu của cuộc vận động. Việc đánh giá kết quả cuộc vận động phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện…

Tỉnh phấn đấu, số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ 39% và năm 2030 đạt trên 42% dân số; số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ 37% và năm 2030 đạt tỷ lệ 40% số hộ gia đình; đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và có ít nhất 3 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên…


Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

bong-da
mon-khac