Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029

02/04/2024 - 14:38

 - Sáng 2/4, Ban Thường trực UBMTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029; chuyên đề “Học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”; tình hình an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quang cảnh hội nghị

Qua hội nghị, UBMTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội MTTQVN các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X trong hệ thống Mặt trận đồng bộ từ tỉnh đến địa bàn dân cư, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X. Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của hệ thống chính trị về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQVN để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

TRUNG HIẾU