Định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

24/05/2023 - 06:42

 - UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định 19/2023/QĐ-UBND, về các định mức sử dụng đất trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 25/5/2023; thay thế Quyết định 08/2020/QĐ-UBND, ngày 25/2/2020.

Nhiều quy định về định mức sử dụng và tách thửa đất

Định mức sử dụng đất

Quy định này cụ thể hóa các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, gồm: Hạn mức đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; diện tích tối thiểu được tách thửa và điều kiện tách thửa đất cụ thể.

Các định mức sử dụng đất khác (hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp) thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Trong đó, hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định: Đất tại phường là 200m2, đất tại thị trấn là 300m2, đất tại xã là 600m2. Hạn mức đất ở được áp dụng để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở (trừ trường hợp giao đất do trúng đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất ở nhưng hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai); công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao theo quy định của pháp luật về đất đai; xác định hạn mức đất ở để thu tiền sử dụng đất; xem xét miễn, giảm các khoản thu có liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; thu thuế sử dụng đất ở; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản không quá 3ha…

Việc tách thửa đất phải đáp ứng điều kiện: Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, sau khi tách ra phải có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp đường giao thông (là đường giao thông công cộng hiện hữu hoặc tiếp giáp mương lộ mà mương lộ này có lối đi ra đường giao thông hiện hữu). Chiều dài hoặc chiều ngang của cạnh thửa đất ở tiếp giáp đường giao thông sau khi tách ra tối thiểu 4m.

Nguyên tắc tách thửa

Đối với khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Đối với khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể theo quy định này. Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền của người sử dụng đất, như: Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất; tách thửa do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất theo quy định pháp luật về đất đai…

Quy định nêu rõ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp thì chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích chuyển mục đích. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp (mà phần diện tích chuyển mục đích nằm liền kề phía sau thửa đất phi nông nghiệp tiếp giáp với đường giao thông và cùng một chủ sử dụng đất), thì được tách thửa nếu sau khi chuyển mục đích đủ điều kiện hợp thửa với thửa đất phi nông nghiệp phía trước và thửa đất hợp lại đó đáp ứng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể.

Trường hợp thửa đất xin chuyển mục đích sang đất ở mà phía trước hoặc phía sau đã cắt trừ phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang lộ giới, biên quy hoạch giao thông, hành lang sông rạch không cho chuyển mục đích, nếu phần diện tích đất ở xin chuyển mục đích đảm bảo diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa theo quy định này thì phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang lộ giới, biên quy hoạch giao thông, hành lang sông rạch được phép tách thửa theo thửa đất ở.

Đối với đất nông nghiệp gắn liền với đất ở (đất ở + đất trồng cây lâu năm, đất ở + đất trồng cây lâu năm khác, đất ở + đất ao...) thì khi tách thửa phần diện tích đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa, phần đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa.

Trường hợp tách thửa đất thành thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để hợp thửa với thửa đất khác liền kề (không phát sinh thêm số thửa mới) thì chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích đất còn lại.

Trường hợp tách thửa đất ở có một phần đã xây dựng nhà ở trước ngày 2/1/2017 (ngày Quyết định 103/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành) thành diện tích theo nhà ở và phần diện tích đất còn lại, thì chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích đất còn lại. Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhiều nhà ở xin tách riêng từng phần diện tích đất ở đã có nhà ở, thì được tách thửa theo diện tích nhà ở nếu đáp ứng điều kiện tách thửa cụ thể.

Đối với các thửa đất ở đã xây dựng nhà ở thuộc khu dân cư xin tách thửa đồng thời với việc hợp thửa để đúng với hiện trạng xây dựng thực tế từng nhà ở (không phát sinh thêm số thửa mới) thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa sau khi UBND cấp huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho phù hợp với từng khu dân cư cụ thể.

HỮU HUYNH