Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

06/09/2019 - 07:36

 - Những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, với nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh…

A A

Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết: thời gian qua, cấp ủy Đảng các cấp trong huyện luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên bằng các kế hoạch, đề án, chương trình hành động… phù hợp với tình hình địa phương để triển khai tổ chức đến các tổ chức Đảng và đảng viên. Ngoài ra, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, bám sát tình hình thực tiễn yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Cấp ủy Đảng các cấp luôn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt luôn nêu gương, đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Việc đánh giá, tuyển chọn, bố trí, điều động và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện hiệu quả chủ trương về rà soát, sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy chủ động tham mưu bổ sung, kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện, xã. Đồng thời, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và hoàn thiện quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ, đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Đến nay, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đã thực hiện 9/13 xã, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, quốc phòng-an ninh được chú trọng, với gần 3.200 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Việc kết nạp đảng viên mới được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục kết nạp và công nhận đảng viên chính thức. Từ đầu năm 2011 đến nay, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 951 đảng viên mới…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh nhấn mạnh: phát huy những kết quả đạt được, các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác đánh giá cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng đủ tiêu chuẩn…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU