Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

02/01/2020 - 05:36

 - Năm qua, công tác tuyên giáo từng bước đổi mới, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

A A

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương trao giấy khen cho 6 tập thể đạt nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2019

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác tuyên giáo của tỉnh có những tiến bộ, đổi mới đáng kể, đáp ứng yêu cầu đề ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; Ban Tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35; tổ chức tốt việc hướng dẫn học tập Chuyên đề năm 2019; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chủ động tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Kịp thời định hướng và cung cấp thông tin làm rõ những vấn đề báo chí ngoài tỉnh phản ánh không đúng sự thật; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo trên các lĩnh vực phát sinh trong thực tiễn, vấn đề “nóng” xã hội quan tâm.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và sáng tạo trong công tác; tích cực và chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân. Ngành tuyên giáo đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần, kịp tiến độ Nghị quyết số 18 và Chương trình hành động số 19; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sắp xếp tổ chức từ 6 phòng xuống còn 4 phòng; 11/11 địa phương đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được duy trì; chú trọng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử Đảng bộ ngành. Công tác tuyên truyền miệng được sự chú trọng của các cấp, ngành trong tỉnh đã có bước phát triển mới. Công tác tổ chức nắm bắt, tổng hợp tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân từng bước đi vào nền nếp đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ có chuyển biến tích cực góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cho rằng, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng nên nhiệm vụ của ngành tuyên giáo rất nặng nề. Theo đó, ngành tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể là chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xác định rõ giải pháp, tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ năm 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, nhất là từ địa phương, cơ sở, để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và thành tựu phát triển của An Giang. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các ngành trong công tác tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đảm bảo có tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành phát huy trách nhiệm cả hệ thống chính trị; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn xã hội cùng tham gia công tác tuyên giáo…

Trước thềm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị… sẽ ra sức chống phá, nhất là tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, do một bộ phận nhân dân thiếu thông tin, dễ hoang mang trước những luận điệu xuyên tạc, dễ bị lợi dụng, kích động và lôi kéo làm những việc gây tổn thất cho kinh tế đất nước và hình ảnh người Việt Nam. Do đó, cùng với việc giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, công tác tuyên giáo phải thường xuyên nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu xuyên tạc, phủ định, vu cáo của các thế lực thù địch, phản động để giữ vững trận địa tư tưởng, đem lại niềm tin cho nhân dân. Qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị trong tỉnh lập thành tích chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

THU THẢO