Đưa công tác xét tặng danh hiệu văn hóa vào nền nếp

13/05/2024 - 03:35

 - Nghị định 86/2023/NĐ-CP, ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định, góp phần nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong gia đình và cộng đồng.

Việc triển khai kế hoạch nhằm thống nhất và thực hiện hiệu quả quy định về khung tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu văn hóa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phổ biến, tuyên truyền; khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện trong việc tuyên truyền, vận động triển khai đồng bộ nghị định; đánh giá, xét tặng danh hiệu thi đua về văn hóa đảm bảo thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.

Liên hoan gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Việc triển khai thực hiện Nghị định 86/2023/NĐ-CP gồm công việc cụ thể, đề ra tiến độ hoàn thành, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp các cấp; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đúng tiến độ. Việc thực hiện phải nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức; mang tính khả thi, hiệu quả nhằm đưa công tác xét tặng danh hiệu thi đua về văn hóa đi vào nền nếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung của Nghị định 86/2023/NĐ-CP phù hợp điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương. Đăng tải bài viết, chuyên mục hỏi đáp pháp luật để tuyên truyền quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của toàn tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét tặng danh hiệu văn hóa.

Xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử văn hóa. Ảnh: Internet

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, đơn vị sẽ chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan, địa phương triển khai thực hiện Nghị định 86/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, xét tặng danh hiệu; kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị định, thống kê, báo cáo kết quả theo quy định.

UBMTTQVN tỉnh An Giang sẽ phối hợp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các tổ chức thành viên của UBMTTQVN tỉnh và tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát, vận động nguồn lực, hỗ trợ thực hiện tiêu chuẩn “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp các ngành chức năng liên quan, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn.

Theo Nghị định 86/2023/NÐ-CP, việc xét tặng các danh hiệu văn hóa được thực hiện hàng năm, hoàn thành bình xét trước ngày 25/11. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định tặng danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định công bố công khai trên bảng tin hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (và các hình thức khác theo quy định) về danh sách gia đình, ấp/khu vực, xã/phường/thị trấn được tặng danh hiệu thi đua.

MINH THƯ