Giáo dục thời 4.0 thay đổi như thế nào?

06/11/2019 - 08:38

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 không chỉ làm biến chuyển sâu sắc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế… mà còn làm thay đổi rõ rệt cách vận hành của hệ thống giáo dục.

A A

Theo TTXVN