Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

19/05/2022 - 19:01

 - Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cùng với đó, tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, mang lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác.

Đặc biệt, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất…

TRỌNG TÍN