Hướng đến hình ảnh mẫu mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

11/05/2021 - 04:28

 - Qua 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2016-2020), Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; tạo sự chuyển biến tốt về rèn luyện chuẩn mực đạo đức của người quân nhân cách mạng.

A A

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, từ năm 2016, hàng ngày đơn vị tổ chức học tập, tuyên truyền “Lời Bác hồ dạy ngày này năm xưa” nghiêm túc, chặt chẽ thông qua đọc báo sáng, bản tin, sinh hoạt đơn vị, phát thanh nội bộ, vận dụng linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới”.

MàyQua đó, khẳng định vị trí, ý nghĩa quan trọng, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những phẩm chất, giá trị cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; làm rõ sự cần thiết và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chỉ huy, vai trò của cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khen thưởng các điển hình thực hiện tốt việc học tập Bác

Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tập trung đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, việc khó… với nhiều cách làm sáng tạo, như: mô hình Ấm tình đồng đội nơi biên giới; đoàn kết chia sẻ tình đồng đội; đưa, rước học sinh trong mùa lũ; vận động quần chúng; tuyển quân (Ban CHQS huyện An Phú); thực hiện mô hình chăm lo, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân trên địa bàn (Ban CHQS huyện Chợ Mới); mô hình hiệu quả tác động của cuộc vận động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung vào công tác huấn luyện và công tác vận động quần chúng (Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 892)... tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Rất nhiều tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và đi đầu trong nhiều phong trào thi đua quyết thắng hàng năm và từng đợt, từng giai đoạn đã đề nghị tuyên dương, khen thưởng, đồng thời đề nghị về trên tuyên dương, khen thưởng.

Thời gian tới, toàn đơn vị đề ra phương hướng tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; phấn đấu xây dựng, rèn luyện phong cách, đạo đức, tác phong quân nhân thật sự là hình ảnh mẫu mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, làm cho dân tin, dân yêu, dân mến.

Đúc kết kinh nghiệm từ giai đoạn đã qua, việc tổ chức thực hiện thành công phụ thuộc rất lớn vào vai trò lãnh, chỉ đạo. Việc lãnh, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải chặt chẽ, theo phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau“; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể.

Duy trì chặt chẽ, nền nếp đăng ký phấn đấu, cam kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng, chọn, bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu để nhân rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tăng cường “tự soi, tự sửa”, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét phân loại tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng trong đơn vị hàng năm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục của đội ngũ báo cáo viên, đổi mới phương pháp với nhiều hình thức đa dạng phong phú; tập trung tuyên truyền làm lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang địa phương tỉnh về kết quả triển khai học tập và làm theo, các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH