Huyện ủy Tri Tôn triển khai các văn bản của Đảng

22/09/2023 - 14:56

 - Ngày 22/9, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức quán triệt, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, huyện Tri Tôn và các văn bản của Đảng, bằng hình thực trực tiếp tại Huyện ủy và trực tuyến tại 15 điểm cầu xã, thị trấn. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Tri Tôn triển khai các văn bản của Đảng

Các đại biểu được nghe các ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy Tri Tôn triển khai 10 văn bản, gồm: 3 chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lẩn thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị giai đoạn mới; thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh An Giang; thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn An Giang.

Huyện ủy Tri Tôn triển khai triển khai Quy định 3121-QĐ/TU, ngày 26/4/2023 của Tỉnh ủy An Giang về công tác quản lý và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh khi ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn triển khai Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 22/8/2023 của Tỉnh ủy An Giang về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tri Tôn; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Tri Tôn…

N.C