Kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

17/06/2022 - 06:46

 - Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính là căn cứ để đánh giá tổng thể nền kinh tế, từ quy mô kinh tế đến cơ cấu ngành nghề vốn đầu tư, tài sản; lao động, năng suất, thu nhập của người lao động; đặc biệt làm cơ sở cho việc tính toán, dự báo tốc độ tăng trưởng GRDP và nhiều chỉ tiêu kinh tế khác. An Giang đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt, dùng phương án đảm bảo an toàn và chất lượng thông tin, đảm bảo yêu cầu đề ra.

A A

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh An Giang năm 2021 đã tập trung chỉ đạo công tác tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và phương án điều tra. Đến nay, công tác tổng điều tra đã cơ bản hoàn thành. Kết quả tổng điều tra đã phác họa được bức tranh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh, từng huyện, thị xã, thành phố và của từng ngành, lĩnh vực của giai đoạn phát triển 2017-2021.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở SXKD cá thể; hoạt động của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Mục tiêu nhằm giúp cung cấp thông tin phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KTXH địa phương; xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025; là cơ sở quan trọng để rà soát, bổ sung thông tin chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh và các chỉ tiêu thống kê khác.

Bên cạnh thuận lợi thì công tác triển khai tổng điều tra ở An Giang cũng có nhiều khó khăn, bởi quy mô của tổng điều tra rất lớn, địa bàn trải rộng và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, công tác thu thập thông tin cũng không hề đơn giản. Tổng điều tra thu thập thông tin với 23 loại phiếu (doanh nghiệp 17 loại phiếu; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 2 loại phiếu; cơ sở SXKD cá thể 2 loại phiếu; tôn giáo, tín ngưỡng 1 loại phiếu; cơ sở hành chính 1 loại phiếu); điều tra toàn bộ kết hợp điều tra mẫu... Để huy động lực lượng điều tra viên đủ về số lượng, có trình độ đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) vào quá trình thu thập thông tin là vấn đề khó khăn cho các địa phương và ban chỉ đạo các cấp.

Mặc dù vậy, cuộc tổng điều tra đã được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan; xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tích cực hưởng ứng của toàn thể nhân dân... góp phần để cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh hoàn thành đúng kế hoạch. Vì vậy, trong suốt thời gian triển khai cuộc tổng điều tra ở các địa phương đều thuận lợi (trừ thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát); các đơn vị sự nghiệp, cơ sở SXKD cá thể đã tích cực hợp tác, phối hợp với điều tra viên trong cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin.

Từ ngày 1/3/2021, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổng điều tra đã thực hiện kê khai phiếu thu thập thông tin trên phần mềm điều tra. Việc điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện trên môi trường mạng, nên không tốn thời gian, chi phí in phiếu thông tin; sử dụng triệt để công nghệ thông tin ở tất cả các khâu, nhất là khâu thu thập số liệu chủ yếu do các đơn vị điều tra tự kê khai số liệu vào hệ thống (không còn ghi phiếu giấy).

Ngay sau khi Tổng cục Thống kê có hướng dẫn về quy trình nghiệm thu, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hướng dẫn ban chỉ đạo cấp huyện, xã nghiệm thu công tác tổng điều tra, đồng thời xây dựng kế hoạch nghiệm thu trên địa bàn tỉnh. Kết quả, ban chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiệm thu cho ban chỉ đạo cấp xã và điều tra viên cấp huyện xong trước ngày 25/11/2021. Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 2 đoàn để nghiệm thu cho ban chỉ đạo cấp huyện; công tác nghiệm thu của Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 7/12/2021. Ban Chỉ đạo Trung ương đã nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính và và đánh giá “Giỏi” của tất cả các phiếu điều tra khối kinh tế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, thành công của cuộc tổng điều tra là tiền đề, thông tin quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển KTXH. Ông Phước yêu cầu Cục Thống kê tỉnh làm đầu mối tiếp nhận dữ liệu do Trung ương phản hồi; lưu trữ dữ liệu an toàn, bảo mật, cung cấp cho các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển bền vững; tổng hợp báo cáo chính thức tổng điều tra làm căn cứ cho công tác dự báo của tỉnh. Các sở, ngành phối hợp Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, phân tích, đánh giá, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển phù hợp…

Với cơ sở dữ liệu đồ sộ gần 126.000 cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp và tôn giáo, với đầy đủ các thông tin: Số lượng cơ sở, lao động, kết quả SXKD, ứng dụng công nghệ số, được phân tổ theo đơn vị hành chính, loại hình tổ chức, ngành nghề, trình độ lao động... Đây là nguồn thông tin phong phú, đa dạng để các cấp lãnh đạo, nhà nghiên cứu, quản lý và nhà đầu tư sử dụng trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh An Giang trong thời gian tới.

HỮU HUYNH