Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính B143, niên khóa 2020

28/05/2020 - 14:24

 - Sáng 28-5, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang) tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính B143 (niên khóa 2020), với sự tham gia của 80 học viên.

A A

Khóa học hệ không tập trung, diễn ra trong 12 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và tình hình nhiệm vụ của địa phương.

PHƯƠNG LAN