Không tăng lương tối thiểu năm 2021 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi

Không tăng lương tối thiểu năm 2021 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi