Chỉ có 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng

Chỉ có 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng