Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

02/07/2020 - 07:55

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Châu Thành ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

A A

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được khen thưởng

Xác định phong trào TDĐKXDĐSVH tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa”, “Văn minh đô thị” tới các gia đình, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Trong đó, tập trung vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước; quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Các lễ hội tổ chức chấp hành nghiêm theo quy định của nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và văn minh, công tác xã hội hóa được phát huy. Việc chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao dân trí và hình thành nếp sống văn hóa mới trong mỗi người dân. Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) được đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Nhiều loại hình TDTT thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT liên tục tăng qua các năm. Nếu như năm 1999, huyện chỉ có 8,53% dân số tập luyện thể thao thường xuyên thì đến nay đã đạt 34,7%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao cũng tăng từ 9,42% lên 31,7%.

Điểm nhấn quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh thời gian qua là làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế trong xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề và tạo việc làm ổn định cho các lao động nông thôn. Đồng thời, tích cực vận động người dân ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, huyện thực hiện tốt việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Với nhiều giải pháp thiết thực, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Châu Thành đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tốt trong phong trào TDĐKXDĐSVH được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhân rộng trên địa bàn. Tiêu biểu như: “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình vượt khó nuôi dạy con thành đạt”, “Gia đình làm kinh tế giỏi”, “Văn hóa nông thôn mới”, “Văn hóa đô thị xanh - sạch - đẹp”, “Văn minh đô thị”, “Doanh nghiệp văn hóa”… Đến nay, toàn huyện có 39.447/41.003 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 96,20%), 13.917 gia đình văn hóa tiêu biểu. Ngoài ra, 64/64 ấp trên địa bàn huyện giữ vững danh hiệu văn hóa, 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn văn minh đô thị…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, ngành tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng chất các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào. tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU