Long Xuyên duy trì các mô hình cải cách hành chính hiệu quả

21/10/2020 - 06:13

 - “Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND 13 xã, phường tập trung rà soát nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và người đứng đầu vào cuối năm. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, phường, xã về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ CCHC...” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (An Giang) Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu.

A A

Những năm qua, TP. Long Xuyên đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xác định CCHC là một trong những công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, TP. Long Xuyên quyết tâm thực hiện tốt công tác CCHC và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, đảm bảo hiện đại, công khai, minh bạch, thuận tiện, thông suốt, hiệu quả; lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả của CCHC.

Theo đó, 9 tháng của năm 2020, TP. Long Xuyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ còn lại của chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020; 9 tháng của năm 2020, thành phố đã tiếp nhận 93.316 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 88.311 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 97%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 15.996 hồ sơ, đạt gần 35%; 6.580 hồ sơ mức độ 4 đạt tỷ lệ 87%; triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà được 6.176 hồ sơ; các mô hình hay, hiệu quả về CCHC được duy trì và nhân rộng như: “Ngày không hẹn, ngày không viết”, “Thư chúc mừng, thư chia buồn”, “Bàn viết hộ”…

Khen thưởng các tập thể trong thực hiện cải cách hành chính 9 tháng của năm 2020

Công tác tuyên truyền được chú trọng bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; UBND thành phố đã chỉ đạo hệ thống truyền thanh các địa phương tổ chức tuyên truyền các thông tin về CCHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, tiếp tục thực hiện biện pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường.

Ngoài ra, công tác kiểm tra CCHC được thực hiện thường xuyên; phối hợp UBMTTQVN thành phố tiến hành kiểm tra 25 cơ quan, đơn vị (trong đó, tổ chức kiểm tra trực tiếp 6 xã, phường) số còn lại thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra bằng văn bản theo 13 nội dung kiểm tra tập trung vào ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ đánh giá: “Công tác CCHC ở Long Xuyên góp phần đáng kể cho CCHC tỉnh mà điển hình là mô hình “Ngày không hẹn và ngày không viết” trở thành mô hình được triển khai trên toàn tỉnh, tạo tiếng vang trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và cần khắc phục kịp thời những tồn tại này. Thời gian tới, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận dễ dàng, đạt hiệu quả cao và với quyết tâm cao CCHC sẽ có những bước đột phá hơn nữa…”.

Những tháng cuối năm 2020, TP. Long Xuyên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhằm hoàn thành tốt những nội dung còn lại của chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020; duy trì, mở rộng các mô hình CCHC hiệu quả; nghiên cứu triển khai các mô hình hay, cách làm mới về CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các tiện ích mới về CCHC…

NGUYỄN HƯNG