Nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở An Giang

13/05/2024 - 03:30

 - Bộ Nội vụ đã công bố bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. An Giang xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành phố cả nước. Kết quả này gióng lên hồi chuông báo động: Cần tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá, thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tích cực, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức (CBCC) chưa nghiêm, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao còn chậm, chưa chủ động. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong tham mưu, giải quyết công việc đôi lúc thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Giải quyết công việc của một bộ phận CBCC còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân. Hơn nữa, chất lượng thông tin, báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương và của tỉnh.

Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP. Long Xuyên

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên chủ yếu do nhận thức trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số CBCC (kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý) còn hạn chế; công tác thanh, kiểm tra, quản lý CBCC có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, đặc biệt là khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc quán triệt, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của CBCC, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đặc biệt, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh, trước pháp luật đối với vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ. Nhất là trong công tác quản lý CBCC, viên chức, người lao động.

Đồng chí Lê Văn Phước đề nghị, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng "một cửa", "một cửa liên thông"; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC, đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; niêm yết công khai, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của cơ quan, đơn vị.

Toàn tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, tuân thủ nghiêm quy định trong thực thi công vụ. Nghiêm cấm hành vi gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức. Đẩy nhanh thời gian xử lý, giải quyết công việc. Cùng với đó, thường xuyên rà soát công việc theo thẩm quyền để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm, né tránh không giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC phát huy trách nhiệm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng CBCC có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kịp thời trường hợp vi phạm, làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về văn hóa công sở, thái độ, trách nhiệm của CBCC trong giải quyết TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh An Giang sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo trường hợp sở, ban, ngành, địa phương không thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; chế độ thông tin, báo cáo, hội họp và ký, gửi văn bản không đúng quy định. “Hồ sơ, văn bản trình UBND tỉnh không đảm bảo thủ tục quy định, không đảm bảo chất lượng hoặc đề nghị giải quyết công việc không đúng thẩm quyền, Văn phòng UBND tỉnh phải trả lại hồ sơ, văn bản; yêu cầu cơ quan, đơn vị trình, bổ sung đầy đủ theo quy định” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa công bố kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024. Theo đó, An Giang đạt 76/100 điểm, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so tháng trước), xếp loại “Khá” so thang điểm được quy định của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện khắc phục những nội dung, chỉ tiêu chưa hoàn thành. Tăng cường kiểm soát, cải cách TTHC, đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ hàng ngày truy cập trang https://quantri.dichvucong.gov.vn/ để kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay hồ sơ quá hạn đang xử lý.


HẠNH CHÂU